» Home  » Galerio  » Maszkety  » Legyndy  » Schönwald  » Biblia  » Szosyje  » Downo  »  
O gwozdziach i cieslach ze Glywic co sie na zurze chowali

Bou czas jak Glywice suynouy ze kowalstwa. Robiouo sie wtedy we Glywicach nojwiyncyj na coukim Slonku gwozdzi. Na tym oparuo sie tysz potym powstanie huty we Glywicach. Ale gwozdzie tysz bouy do czeghos poczebne - a co dopiyro take fajne kute. Nojwiyncyj i nojlepszych majstrow- ciesli miauy tysz Glywice i okolice Glywic. Z czego je suawny Gorny Slonsk? Dyc ze fajnych drzewnianych koscioukow. We drugyj pouowie XIX wieku bouo we archidiakonacie Oppeln samych ino drzenianych koscioukow 268. Dzisiej je ich jeszcze ino kajsik 120. Nojpiykniejszy je tyn we Olesnie (Rosenberg), kery je poswiyncony swiyntyj Anie. Mo on ksztaut rozy, kero mo piync puatkow i sztyngel. A kto go mog narichtowac tak fajnie, jak niy jedyn glywiczok - bouo mu Martin Sempek. Dostou ta robota do zrobiynio we 1668 roku i za dwa lata bou z niom fertik. A tak "w tajymnicy" powia wom z czym mi sie kojyrzy nazwa "Schrotholzkirche" ("... es waren vor allem Fichte und Kiefer, aus deren geschroteten, d.h. mit der Axt behauenen Stämmen die Schrotholzkirchen in Blockbauweise errichtet wurden ..."). Dyc jak sie chciauo nakisic zuru, to cza bouo isc do gospodorza po "szrotka"(rube pomielone ziarno jak otrymby). Ja, ze "szrotkom" na zur zawsze mi sie ta nazwa kojarzoua. I zdo mi sie co te ciesle i kowale ze Glywic i z kole Glywic musieli mocka zuru sie najysc, coby miec sioua do roboty. Dyc ze zuru chop jak z muru!

 

Pyrsk !
 

 

Copyright © 2003 hanys_hans. All rights reserved.