» Home  » Galerio  » Maszkety  » Legyndy  » Schönwald  » Biblia  » Szosyje  » Downo  »  
II. Stworzynie S'wiata

Tak to narichtowane bouy niebo i ziymia, a ku tymu couko mocka stworzyn. A kej Pon Bog byli fertich na szosty dziyn ze od Nich robotom , kero zrobiyli, odpoczynli se Ponboczek we siodmy dziyn, i zrobiyli tyn dziyn dniym swiyntym. Tako je geszichta poczontku po narichtowaniu nieba i ziymi. Kej Pon Bog narichtowali ziymia i niebo, niy bouo jeszcze zodnego krzoka polnego na ziymi ani zodno trowa polno jeszcze niy rosua - bo Ponboczek jeszcze niy pokropiou dyszczym na ziymia i niy bouo jeszcze zodnego czuowieka, kery by robiou kole ziymi i przikopow, coby couko ziymia dostowaua woda - tak tysz ulepiyli Ponboczek czuowieka ze prochu i ziymi, i dychnyli we niego zyciym, i bou czuowiek zywy. Kej Ponboczek zaflancowou ogrod w Edyn, na wschodzie, dali tam tysz czuowieka, kerego ulepiyli. Zrobiyli tysz Pon Bog , ize urosli z ziymi wszyske drzewa, fajne z wyglondu, kere i dobre owoce dowauy; a w samym srodku tego ogrodu drzewo zycia i drzewo poznanio tego co je dobre i co je zue. Ze Edynu puynoua rzeka, kero dowaua woda do tego ogrodka, i tam tysz sie rozuazioua i dowaua poczontek cztyrym inkszym rzekom.


Piyrszo rzeka - Piszon; to je ta, kero okronzo couki couki kraj Chawila, kaj je zuoto. A zuoto tam je nojlepsze; tam tysz je zywica co fajnie wonio i kamiyn czerwony. Drugo rzeka - Gichon; ta okronzo couki kraj Kusz. Czecio rzeka - Chiddekel; ta puynie na wschod od Aszszuru. Czworto rzeka - to Perat. I wziynli Ponboczek tysz czuowieka, i dali go do orodu Edyn, coby tam robiou kole ogrodka i dbou o tyn ogrod. Przi tym rozkozali tak czuowiekowi: Z coukich drzewow sam we ogrodzie mozesz jesc i maszkycic, ale ze drzewa poznania tego co je dobre i co je zue, niy mosz pozwolynia jesc, bo jak z tego drzewa zjysz, to mosz zicher ze umrzesz. Potym Ponboczek pedzieli: - Niy ma dobre, co czuowiek je som; zrobiymy ci tysz hilfa. Kej Ponboczek ulepiyli ze gliny couke zwierzynta na ziymi i ptoki we lufcie, przikludziyli je ku czuowiekowi coby widziec jake on im do miano. Kozde ze stworzyn zywych dostauo miano od czuowieka. Tak czuowiek mianowou wszyske bydlontka, ptoki we lufcie i wszystke dzike zwierzynta. Ale zodno hilfa sie do czuowieka niy znodua. Wtedy tysz Pon Bog narichtowali, co prziszou ciynzki syn na czuowieka. Kej czuowiek usnou, wyciongli mu Ponboczek jedna ze ripow, a na tym placu zalepiyli wszysko ciauym. Potym Ponboczek ze tyj ripy, kero wyciongli czuowiekowi, ulepiyli kobiyta, i przikludziyli jom do czuowieka.


A kej jom przikludziyli, to czuowiek pedziou: - Ono dopiyro je kosciom ze moich kosciow i ciauym ze ze mojego ciaua! Onyj bydzie niywiasta, bo ona ze chopa je wziynto. Bezto tysz chop idzie furt ze doma, od ojca i matki, i stowo sie tak ze zonom cuzamyn fest jednym ciauym. Chocioz chop i od niego zona byli nage, to niy bouo im jedne przi drugim ganba.

Copyright © 2003 hanys_hans. All rights reserved.