» Home  » Galerio  » Maszkety  » Legyndy  » Schönwald  » Biblia  » Szosyje  » Downo  »  
Biblia (X)

A to som potomki synkow od Noego: Sema, Chama, Jafeta. Po potopie urodziyli im sie take synki: Synki od Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras. Synki od Gomera: Aszkanaz, Rifat i Togarma. Synki od Jawana: Elisza i Tarszisz, Kittim i Dodanim. Od nich nich pochodzom te co miyszkajom kole brzegow i na wyspach, podzielone wele odnich krajow i odnich godki, wele plymion i wele narodow. Synki od Chama: Kusz. Misraim, Put i Kanaam. Synki od Kusza: Seba, Chawila, Sabta, Rama i Sabteka. Synki od Ramy: Saba i Dedan. Kuszowi urodziou sie juzas Nimrod, kery bou piyrszym mocarzym na ziymi. On tysz to bou nojsuawniejszy mysliwiec. Tysz bezto te pedzynie: Odwazny choby Nimrod , nojsuawniejszy na ziymi mysliwiec. On piyrszy rzondziou we Babel, we Erek, we Akkad i we Kalne we ziymi Szinear. Z tyj ziymi poszou do Aszszur, postawiou Niniwa, Rechobot-Ir, Kalach i wielke miasto Resan, kere bouo miyndzy Niniwom i Kalach. Misraimowi urodziyli sie: Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuchim, Patrusim i Kasluchim, od kerych som Filistyny Kaftoryty. Kanaan zas miou synkow: piyrwyjrodzonego Sydona i Cheta. A ku tymu byli: Jebusyty, Amoryty, Girgaszyty, Chiwyty, Arkity, Sinity, Arwadyty, Cemaryty i Chamatyty. A potym plymiynia kananyjske sie rozlazuy. Granica od Kananyjczykow boua od Sydonu, bez Gerar aze do Gazy, a potym richtunk Sodoma , Gomora, Adma i Seboim - aze do Leszy(Lesza). To som potomki od Chama wele odnich plymion, godek, ziymiow i narodow. Tysz Semowi urodziyli sie bajtle - on je sztamfater od wszyskich synkow od Hebrajczykow(Heber) i starszy brat od Jafeta. Synki od Sema: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud i Aram. Synki od Arama: Us, Chul, Geter i Masz. Arpachszad bou fatrym od Szelacha, a Szelach od Hebera. Heberowi urodziouo sie dwoch synkow; jednymu bouo Peleg, bo za odniego czasow podzielyli sie ludzie na ziymi; a drugymu, od niegio bratowi, bouo Joktan. Joktan to tyn kerymu sie urodziyli take synki: Almodad, Szelef, Chasarmawet, Jerach, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Saba(Szeba), Ofir, Chawil i Jobab. Te wszyske byli synkoma od tego kerymu bouo Joktan. Ziymie na kerych miyszkali cionguy sie od Meszy richtunk Sefar aze do wysokich ziymiow na wschodzie. Te to som synki od Sema wele plymion, godek, ziymiow i narodow. Take som rodzaje plymiyniow od Noego wele raji krewnych we narodach. . Od nich wziynli sie narody, kere rozpojszczouy sie po potopie na coukyj ziymi.


Przipisy:
„Lesza” -> odmiana ->„aze do Leszy”
„Peleg” znaczy tela co „podziau”
„Heber” - inaczyj tysz „Eber” i stond sie wzionua nazwa Hebrajczyki
Saba (Szeba) - dwie formy szkryflane tego samego imiynia.

Copyright © 2003 hanys_hans. All rights reserved.