» Home  » Galerio  » Maszkety  » Legyndy  » Schönwald  » Biblia  » Szosyje  » Downo  »  
Abraham(Abram) a Melchizedek (XIV)

Uonskego czasu wojowali Amrafel, krol we Szinear, Ariok, krol we Ellasar, Kedorlaomer, krol we Elan, i Tidal, krol od Goim. A wojowali ze takimi juzas krolami; Bera, krol we Sodomie, Birsza, krol we Gomorze, Szinab, krol we Adma, Szemeeber, krol we Seboim, i tysz ze krolym od miasta Bela, kere sie potym Soar mianowauo. Te ostatnie krole czimali cuzamyn sztama, kero obgodali we dolinie Siddim, tam kaj dzisio je Morze Suone. Bez dwanoscie lot byli one lynnikoma od Kedorlaomera, a kej psziszou czinosty rok to sie zbuntowali. Tak tysz potym na cztyrnosty rok psziciong Kedorlaomer cuzamyn ze inkszymi krolami. Pobiyli Rafitow we Aszterod-Karnaim , Zuzytow we Ham, Emitow tam kaj je Szawe-Kiriataim, i Charytow we odnich gorach, kere sie ciongnom ode Seir az do El, kere je juz na randzie od pustyni Paran. Potym poszli curik do En-Miszpat, kerymu je tysz Kadesz, i podbiyli couko ziymia kaj miyszkali Amalekity, i tysz Amerytow , kere miyszkali we Chasason-Tamar. Tak tysz krole ze Sodomy, Gomory, Admy, Seboim i Bela, poszli i narichtowali sie we dolinie Siddim do bitwy ze Kedorlaomerym, krolym we Elan, Tidalym, krolym we Goim, Amrafelym, krolym we Szinear, i Ariokym, krolym we Ellasar – cztyry krole na piync kroli. A we dolinie Siddim bouo pouno dziurow, z kerych wyciongali tera. Krole ze Sodomy i Gomory skryli sie w tych dziurach, a reszta uciykua do gorow. Te co wygrali wziynli couki majontek ze Sodomy i Gomory, i couke jedzynie, i poszli furt. Wziynli tysz Lota, synka od brata od Abrama, cuzamyn ze coukim co miou, – bo on miyszkou prawie we Sodomie. Jedyn kery uciyk opedziou to Abramowi Hebrajczykowi, kery miyszkou kole dymbow od jednegoAmoryty, kerymu bouo Mamre, a kery bou bratym od Eszkola i Anera, kere czimali sztama ze Abramym. Kej Abram usuyszou ize porwali odniego krewnego, wzion mit czista osiymnoscie wojokow i goniou za tamtymi aze do Dan. Podzielou tych wojokow na oddziauy i we nocy napod ze niymi na wrogow i ich pobiou. A potym goniou ich aze ku Chobie, kero je na zachod od Damaszku. Tak to couke co miou psziszuo do niego nazod, i tysz psziszou ku niymu Lot ze wszyskim co miou, kobiytoma i tymi kere kole niego robiyli. A kej Abram szou nazod, potym jak wygrou ze Kedorlaomerym i kroloma, kere ze nim byli, to wyloz sie z nim trefic, we dolinie Krolewskyj(Szawe) , krol ze Sodomy. A Melchizedek, kery bou krolym we Szalem, przinios chlyb i wino; a ize bou on kapuanym od Boga Nojwiynkszego, pobuogosuawiou Abramowi tak: Niych bydzie bez Boga Nojwiynkszego, tego kery narichtowou niebo i ziymia, buogosuawiony Abram! Niych bydzie Bog Nojwiynkszy buogosuawiony, kery ciebie do rynkow wydou twoich wrogow! Abram dou mu dziesionto czynsc ze wszyskego. Krol ze Sodomy pedziou do Abrama: Oddej mi ino ludzi, a wez se mie! Ale Abram odpedziou krolowi ze Sodomy: Przisiyngom na Ponboczka Nojwiynkszego, Tego kery narichtowou niebo i ziymia, ize ani zodnyj nici, ani zodnego rymionka ze zandalow, ani blank nic inkszego, od ciebie niy zabiera, cobys potym niy padou: To jo zbogaciou Abrama. Niychca tysz nic jak ino to coch musiou wydac na joduo do moich ludzi, i to co sie nolezy ze zdobytych rzeczow tym kere pomogli mi wygrac – Anerowi, Eszkolowi i Mamre; te niych dostonom to co sie im nolezy.


pociongli – poszli
rymionek – rzymyk, rzemyk
tera – asphalt(naturalny), smoua
psziciong – przibou, prziszou
bez - przez

Copyright © 2003 hanys_hans. All rights reserved.