» Home  » Galerio  » Maszkety  » Legyndy  » Schönwald  » Biblia  » Szosyje  » Downo  »  
Obrzezanie (XVII)

Kej Abram bou dziewiyndziesiont dziewiync lot stary, pokozali mu sie Ponbocze i padali mu tak: My som Ponym Bogym kery wszysko poradzi. Rob zawsze tak jak My chcymy i byc przi tym akuratny. Momy for zrobic ze tobom sztama i i dac ci aze za tela bajtli i odnich bajtlow. Na to Abram legnou gymbom ku ziymi, a Ponboczek padali mu dalyj tak : To je Naszo sztama ze tobom: bydziesz fatrym od mocki narodow. Twoje miano niy bydzie juz Abram ino Abraham, bo zes je tyn od kerego mocka narodow bydzie, i tysz krole od ciebie przidom. Sztama, kero robiymy ze tobom i twoimim bajtlami bydzie sztyjc wazno, coby My byli Ponym Bogym do cia i do tych kery przidom po ciebie. Domy bezto ciebie i odciebie bajtlom ziymia, na keryj prawie miyszkosz, couko ziymia Kanaan je sztyjc od ciebie, od twoich bajtli, i od odnich bajtlow, a my bydymy odnich Ponym Bogym. Potym juzas padali Ponboczek do Abrahama: Ty mosz dowac obacht na sztama ze Nami, ty i tysz twoje bajtle i odnich bajtle. To je przimierze(sztama) Nasze, na kere mocie dowac acht, godo one tysz ize mocie wszyskich synkow obrzezac - to bydzie znakym Naszyj sztamy. Kozdy synek w kozdym pokolyniu u wos, kery bydzie osiym dni mody; tak tysz tyn kozdy rodzony w doma jak i tyn kupiony za piyniondze od cudzych ludzi mo byc obrzezany. Obrzezany mo byc kozdy, kery sie u ciebie w doma rodziou i kozdy keregos kupiou. A te przimierze(sztama) miyndzy nami , kere widac na wyszyj „skorze”, bydzie sztyjc.Tyn chop kery sie niydo obrzezac , tyn przidzie furt od wos, bo zuomou sztama ze Nami. Padali ejeszcze Ponboczek Abrahamowi: Niy godej juz tysz do twojyj kobiyty Saraj, niych jyj bydzie Sara. I bydymy jyj buogosuawic i domy ci tysz odniyj syna; A bydymy jyj buogosuawic, ize narody z niyj przidom i krole. Na to Abraham juzas legnou gymbom ku ziymi i gymba mu sie uradowaua, bo se pomyslu: Je to myjglich coby sto lot stary chop miou jeszcze bajtli? Abo je to myjglich coby dziewiyndziesiont lot staro Sara jeszcze bajtli miaua? Pedziou bezto do Ponboczka: Coby aby Ismael zou podle Wos. A Ponboczek mu na to odpedzieli: A dyc twoja kobiyta, bydziesz widziou, do ci bajtla kerymu dosz miano Izaak. Z nim tysz zrobiymy sztama, kero sztyjc bydzie do niego, do odniego bajtli i do bajtli od odniego bajtlow. A kej sie rozuazi o Ismaela, to bydzie jak chcesz: Pobuogosuawiymy mu, coby miou bajtli, i domy mu ich aze za tela; niych bydzie fatrym, kery do dwanoscie princow - narod wielki z niego przidzie. Sztama Naszo zas zrobia ze Izaakym , kerego urodzi ci Sara we rok na tyn czas. Tak to Ponboczek skonczyli i poszli furt. Abraham juzas wzion odniego synka Ismaela, wszyskich kere sie rodziyli u niego w doma i wszyskich kerych kupiou za piyniondze – wszyskich chopow kere u niego byli, i we tyn som dziyn i obrzezou ich tak jak mu Ponboczek przikozali. Abraham bou dziewiyndziesiont dziewiync lot stary jak go tysz obrzezali. We tyn som dziyn byli obrzezane Abraham i odniego synek Ismael, ale tysz wszyske chopy u niego w doma – tysz te kerych kupiou.


Przidom po ciebie = przidom po tobie
Abraham – sam wyraz Abraham niymo ino znaczynia miana, ale godo nom tysz ab-
hamon – fater od mocki ludzi.

Copyright © 2003 hanys_hans. All rights reserved.