WICE O FARORZACH

<<<<      Home      >>>>
Jedyn kopidou kopou groob. Pszeuazioou prawie farorz, kuknoou na niego i pado: - Niy kopiecie to za puytko. Tyn groob musi byc´ koonsek guymbszy. - Ach, niy bojoom sie, jeszcze mi zodyn niy uciyk!
Na katelmusie rous sie farosz pyto bajtli: - Jak mianuje sie Poonbooczek?- Oto!- Czamu Oto?! - Noo dyc´ spiywo sie: "Oto Pan Boog pszidzie"
Jedna baba czynsto uaziua do kos´cioua i klynkaua pszet figorkoom s´wiyntego Jana chszciciela i rzykaua: - Co by ta odni cera miaua piyknego chopa, co by na grubie robjyu a co by niypiyu. Kos´cielny sie rous wkurzyu, stanyu za ta figoorka i czeko asz oona zajs´ pszidzie. Oona zajs´ psziszua, klynczy i rzyko co by ta moja cera miaua piyknego chopa....A w tym oon godo: jako ta staro tako ta modo!Ta uapua te tasze i zaczyno uciekac´ i stanyua we dz´wiyrzach kos´cioua, obrociyua sie i godo: Tys´ tam taki s´wiynty niy byl a ze niy, ciebie za darmo do ty rzyki niy wciepli!
Pielgrzymka hajeroow do Czynstochowy na Jasno Goora. Jedyn pieroon chciou sie wyspowiadac´.Tosz sie go pyto tyn ksioondz: - Drogi sloonski synu, jaki jest twooj najciynzejszy grzych?- Jo tak tysz uaza na lewizna z cudzymi babooma ...- A wiela razy to byuo?- Prosza ksiyndza, jo sie sam psziszou wyspowiadac´ a niy chwolic´!!!
Pieroonowy bandyta, gwauciciel i zuodziyj poszou yntlich do spowiedzi :- Ostatni rous spowiadouech sie 25 lot nazod ...- Taki fajny jubileusz! - wzruszyu sie ksioondz. - Doom woom gibko te rozgrzeszynie i skoczymy to obloc´!
Rous jedyn kapeloon wyguoszou blank piykne kozanie. Wszyscy puakali, ino jedyn, co stou wele amboony, miou suche oczy. Ksioondz posuou organisty spytac´ sie, czymu tamtyn jedyn nie puakou. A oon pedziou- Wiycie, jo niy jest z ty parafji.
W niydziela na kazaniu w jednyj wsi farorz tak godou do ludzi : - Parafianie, muszyma sie sciepnooc´ na rymoont naszego koscioua! Obejszcie se ino jak sam wygloondo: puc sie suje z gipsdeki , uawki obdrachane a drzwiyrza aze poszczyrbioone, pszeca to je gorzyj choby w bajzlu! - Noo pszeca! odzywo sie z eki Zeflik.Po mszy farorz zastawiyu Zeflika i sie go pyto: - Suchej ino Zeflik, cos to ino chciou pedziec´ bes te "no pszeca" !?- Wyboczoom, prosza farorza, ale jakescie tak pedzieli i noom pszigodali, to mi sie zaros spoomniauo, kaj zech moj paryzol ostowiyu!
Wiycie kere wino je najmocniejsze? - Mszalne - a czymu? - Bo jak jedyn wypije to wszyscy spiywajoom.
Jedyn hajer psziszou do spowiedzi i godo: - Kapeloonku , jo tak pieroon´sko pszeklinoom. Te pieroony to ino furgajoom. - Ale pszeklinocie ino na zarty? - pyto sie kapeloonek.- No, wiedzoom, kej pieroonia, to mi je blank egal, cy zech je guodny , czy niy.
Psziszou synek do spowiedzi . Kapelonek sie go pyto: - Odbiyrosz dziouszkoom cnota?- A bo dyc´ joom majoom kapeloonku?! - Suepiesz gorzoua?- A bo mi joom dajoom kapeloonku! - Szanujesz robota?- A bo mi uciyknie?
Jedyn karlus miou sie zynic´, ale pszodzi musiou is´c´ na ta nauka pszedslubno. Rous sie go tam pyto farorz: Jako sie to nazywou piyrszy czuowiek?- Jako mu to byuo ... noo wiym ... Hos! - Co to za gupoty sam godosz? Jak zes to na Hosa psziszou? Pszeca piyrszy czuowiek sie nazywou Adam !- Kule! Ale zech wiedziou ze to jedyn z Boonanzy !
Pyto sie rous farosz bajtli - wiela cza nagrzyszyc´, coby dostac´ odpuszczynie grzychoow?- To je blank ajnfach! - pedziou Karlik - to ino trza pieroon´sko fest nagrzyszyc´!
Jedyn farorz psziszou ku famili Baran, bo im sie jedynosty bajtel urodziyu. A ochrzciyliscie tego bajtla, kej mie sam siedym miesioonczkoow niy boluo? - Noo toc´, zaroski jak sie urodziyu! - pado fater. - A jakes´cie to zrobiyli? - Pololi my wodoom i wszyske guos´no pedzieli: - "Oto Baranek Bozy, kery gladzi grzechy swiata".
Rous na katelmusie katechetka sie pyto: - Powiydz mi, Pyjter, kto widzi i suyszy wszystko? - Nasza soomsiadka Pycino, pani katechetko!
We wielki pioontek pszichodzi oouma na spowiydz´, farosz joom ujzou i godo oouma dzisiej niy umiam wos wyspowiadac´, bo Poonbooczek umr, a co wy nie godocie, my tam za tym lasym ani niy wiedzieli, ze uoon chory boou.
Jednym modym urodziyu sie bajtel. Poszli do koscioua, zeby go ochrzcic´. A dali mu na miano Jan. Ksioondz biere ta wata, sool i oleje i pyto: A kerego to Jana wybraliscie?- Jak to kerego? - Noo pytoom jak sie wasz synek bydzie mianowou, czy Jan Kanty, czy Jan od s´w. Krziza, czy Jan od olejoow czy mozno Jan Nepomucyn´ski? Ach to o miano woom idzie? Noo to pszeca Jan Kaczmarek!
Na jednym odpuscie byu blank wielki scisk. Noo i jednyj staryj babie ukradli w tym scisku piynioondze. A miaua je w kiecce w kabzie. Psziszua zatym z puaczym do farorza i prosi, coby z amboony wyguosioou i sumienie zuodziejowi skruszoou. Noo ale farorz joom napjrzood spytou: - A niy zmiarkowaliscie nic jak woom tam fto rynka wsadzowou? - Ja! Pado baba. - Zmiarkowauach, ino mys´lauach ze to w dobrych zamiarach.
W jedny wsi stou klasztor. A siostry zakoonne byuy bardzo uczynne i chodziyuy ludzioom dowac´ zaszczyki. Jedna z nich robiooua to tak dobrze, ze ludzie ciyngiym joom prosiyli, bo nic niy bolauo jak siostra Amelia zastrzyk dowaua. Jedyn chop byu dugszy czas chory i ta siostra mu pszichodziooua te zaszczyki dowac´. Teros jak jusz umiou chodzic´ to chciou sie jyj odwdziynczyc´ niy? Kupioou jyj boombooniyrka, kwiotek i poszou do klasztoru. Zadzwoonioou i pado: - Jo chciou godac z siostroom Amelioom!- Ale oona jusz niy je siostra, oona je terozki mateczka - pado furtjanka. A na to tyn chop:- Och, zebych to wiedziou pryndzy to bych i dlo tego bajtla jako szokulada pszinioos.
- Ksiynzoszku, wy mie chyba mocie za jako dioblica, pra? - pado baba w spowiedzi.A ksiadz na to:- Mylisz sie duszo moja - pado ksiondz - jo nigdy niy soondza wedug wygloondu!
Toonie statek. Kapitan na ostatni driker wouo: - Czy je na statku taki, kery umi goroonco rzykac´ i mo mocno wiara? - Jo, jo zech je ksiyndzym - zgluoszo sie jedyn z pastezoow. - Ach, to chwaua Bogu, bo moomy jedne kouo ratunkowe za mauo!
Rous psziszou chop do farorza, bo chciou sie do s´lubu ugodac´. Noo, ale farorz go tak zarozicki nie wypuscili, ino go chcieli pszeegzaminowac´, pra! Noo i pytajoom sie go:- Powiydz mi chopie, wiela je Bogoow? - A wy, farorzycku, wiycie wiela szpajchoow mo kouo pszi wozie?
Psziszua rous Marika do spowiedzi i powiado: - Wielebny, jo byua bardzo upszyjmo dlo mojego szefa! - Wiela razy - pyto lakoonicznie ksioondz.
Rous byu jedyn ksioondz, co bardzo rot w karty grywou. A miou taki zwyczaj, ze karty zawsze do rynkowa chowou. Rous tysz miou kozanie i waloou piyns´cioom we ambona, a tu narous karty mu sie wysypauy z rynkowa. Ksiondz ino mauo chwilka sie zastanowioou i spytou synka, co te karty ogloodolu: - Powiydz mi ino mauy, co to za karta na wiyrchu?- Krojcdupek, panie ksiyndzu.Ksioondz pryndko sciepnoou obrazek swiynty i spytou:- A co je na tyj karcie?- Anoo niy wiym - pado synek. - To widzicie! Take teros dziecka moomy. Krojcdupka to zaros poznajoom, ale sw. Alojzego to niy!
- Farorzuczku, to wasze kozanie to do koon´ca zycio niy zapoomna! - A co, tak woom do serca przemoowiyuech? - Niy, ino jak zes´cie tak ryknyli, toch sie akurat przebudziyu i jak dugi wyrznoou gowoom w kant lawki. Cauy tydziyn´ mie w lazarecie cuciyli.
Teroski je egzamin na kandydatoow na ksiyndzoow . Jedyn z punktoow je sprowdzynie eli ooni soom odporne na s´winske pokusy. Kozdymu z tych kandydatoow do interesa psziwionzali dzwoneczek, a potym uaziooua pszed niymi blank sagato frelka. Zadzwoniyuy wszyske dzwoneczki ino jedyn niy. Noo to biskup tak do tego jednego godo : - Ty bydziesz ksiyndzym z powouanio! W nagroda bydziesz dzieloou cela z wielebnym ojcym Albertym. Dzyn´ , dzyn´ , dzyn´ !!! wyraznie wszyske usuyszeli ...
Downiyj jak szuy pielgrzymki do S´wiyntyj Anny czy do Piekor to zawsze koscielny szou pszed ludziami i godou co majoom spiywac´. Pszepowiodou a ludzie zaros za nim spiywali. - Gwiazdo sliczno wspaniauo...- Gwiazdo sliczno wspaniauo - spiywali ludzie. Narous koscielny widzi dziura w mos´cie i wouo:- Stop! Procesyjo, dziura w mos´cie! A ludzie spiywajom: - Stop procesyjo dziura w moscie - i wpadli.
Jak my downiyj na poonc´ do Czynstochowy jechali, to my se tam we Polsce zawsze kury i kaczki i gesi kupowali, bo to tam byuo toon´sze, niy tak jak u nos za Niymca. Rous tysz sie jusz ustowioomy w tyj procesyji a koscielny nasz wouo: Muzyka na pszodek, chlopy do srodka a baby, gynsi i kury na zadek!
Rous w jednyj wsi byua wielko susza. baby zebrauy piynioondze i poszuy do farorza, coby dac´ na Msza s´wiynto i prosic´ o dyszcz. Farorz im pado: - A wielascie to nazbiyrali tych piniyndzy? - A ze sto zuotych bydzie! - Co? Sto zuotych? Za tela to ani niy pokropi!
Jednyj babie umar chop. Cauo spuakano poszua do ksiyndza coby mu pogrzyb obsztelowac´, bo dobry byu chop i chciaua mu fajny pogrzyb zrobic´.- Wiela swiyc chcecie w kosciele - pyto joom ksioondz.- A dajoom ze dwadziys´cia, zarobiyu se na to. - Jak dwadziys´cia, to bedzie dwadziys´cia, ale jak woom wypisza rachunek to woom wcale niy bydzie do smiychu!.
Tesz jedyn kapeloon stou nad otwartym grobym i tak pszemowiou: - Niy smuccie sie kachani. Wasz bliski jusz napewno zaznou spokoju i na pewno jusz teroski w niebie na harfie gro.- Noo dyc´ ksiynzoszku - pado kolega tego umrzyka - dyc´ uoon nawet na piszczouce dmuchac´ niy poradziyu a co tam dopiyro na harfie!
<<<<      Home      >>>>