WICE O ZYNIATYCH

<<<<      Home      >>>>
Pszichodzi rous chop z baboom do soondu i godo: - Wysoki Soondzie jo jusz musza ze mojoom baboom wzioonc´ roswood bo niymoga wyczimac´. - A co sie stauo? (pyto sie syndzia) - W dooma mi couki czas s´mierdzi. - A szczego to je smrood? - Noo bo oona mi czimie koza w dooma. - Noo to se otwooszcie okno. - Ja co by noom gouymbie wyfurguy.
W klinice pouozniczyj pot oknym stoji chop i wouo do swojyj baby: - Helga!!! co moomy??? - Synka!!! - A do kogo podobny??? - A ty go niyznosz!!!!!!
Psziszou chop z roboty blank zmachany i pado do swojyj staryj: Suchej, Truda, jo jusz moom tak dos´c´, ze zaros sie legna. A jak kerys´ bydzie doo mie dzwoonioou, to mie niy ma dooma! Dzwoni telefoon odbiyro jego zoneczka: Ja mooj chop je dooma. A tyn jak niy ryknie: - Pszeca zech godou, ze mie niy ma dooma! - Ale to byu telefoon doo mie! - spokojnie odpowiado zooneczka!
Ewald byu czi dni na chacharstwie. Nareszcie psziszou do doom i cisnie zaroski do hajz´la. Od niego staro zaros to merkua, co oon w tym hajz´lu niy os´wiycioou s´wiatua i wouo doo niego: - Ewald, pieroonie, co ty tam robisz po c´moku?! - Wiysz, Gerda jo jusz niy poradza na niego paczec´!
Pado zoonka do swojego chopa: - Uprauach ci koszula w tym nowym proszku"Vizir"... Teroski je bielszo niz´li s´niyg! A chop na to: - Mie sie oona bardzi podobaua, jak miaua te modre piski!
Stary hajer chciou miec´ synka ... Blank mu to niy wylaziyuo! Same cery! Ozynioou sie z szoostoom baboom, pszezyu ta noc pos´lubno i pedziou pszi sniodaniu: - Wiysz, Cila, jo tak se mys´la, co jusz moomy tego synka, teroski jusz niy musza robic´ tych rzadnych ruchoow!!!
Jedyn wdowiec, kery miou 8 dziecioow, ozynioou sie ze wdowoom, kero miaua 7 dziecioow. A do tego zrobiyli se jeszcze piyn´c´ dziecioow. Rous ta "wdowa" paczy bes okno i wouo: - Helmut poodz´ sam ino obejzec´. Twoje dzieci i moje dzieci pieroom nasze dzieci!
Rous szou chop ze baboom poszpacyrowac´. Narous sie zec´miyuo zaczuo wioc´ i roombnou pieroon ino sztyry metry kole nich, a chop na to: Noo, noo!! Za piync´ minut juzajs´ to samo i zajs´ roombnoou pieroon ino tera miyndzy nich, a chop juzajs´: Noo, noo!! Idoom dalyi i ani piyn´c´ minut niy byuo i sam juzajs´ pieroon roombnoou. - Teras gynau w ta baba, a chop: Noo na reszcie!!!
Chop sie pyto staryj : Czamu sam tak dzisiej skokosz po tyj izbie? - Prawiech wzioona te lekarstwo, inoch zapoomniaua poszeloontac´!
Psziuazi chop do baby, kero prawie umiyro, a oona doo niego ostatniymi siuooma godo: - Umiyroom, ale chca ci sie psziznac´ zech cie zdradziyua z Ecikym! - Wiym, douech mu ta samo trucizna co ciebie !
Do jednego Karlusa mieli pszis´c´ gos´cie. Baba mu gowa suszyua, co niy mo co oblyc, ze wygloondo choby Pucfrau. A Karlus jyj pedziou: - Niy booj sie. zodyn cie sam za spszoontaczka niy weznie kej ino obejzy jako my miyszkoomy!
Matka godo do ojca: Suchej ino Herbe, nasz bajtel jusz mo 16 lot najwyzszy czas zeby uoon sie cojs´ dowiedziou o tym dziecku. - Ale jak jo to mu moom wytumaczyc´? - Noo wejs´ mu to wytumacz na pszikuadzie motyli. Oon poszeu do izby i pado: - Zeflik! Podz´ sam ino! Suchej, pamiyntosz jak my psziprowadziyli te dwie motyki do doom w tamtym roku? Noo, to pamiyntej, jak sie mama bydzie pytac´, to motyle robioom tak samo.
Rous na wsi pozyniyli sie mode. Noo ale dyc´ ta frelka na drugi miesioonc dziecko urodziyua. Toosz tyn chop nic, ino wzioon drabiniok, pojechou na torg do Raciborza po kolybki. Kupiyu ich zaroski dwanos´cie. - Noo, ale chopie - pado baba - po co ci zaros dwanos´cie kolybek? - Ty mys´lisz, ze jo taki gupi - pado chop - i byda co miesioonc na torg po kolybka jejz´dziyu?
Czymu zonate chopy soom rube? - Kawaler, jak pszidzie do doom wejzy do lodoowki, nic tam niy ma i idzie do uooszka. - Zoonaty idzie do uozka, niy znejduje w nim nic ciekawego i idzie do lodoowki.
Pora na wydaniu psziszua do farorza coby dac´ na zapowiedzi. A chcieli se usztynglowac´ fest postowny s´lub. Ta lipsta sie pyto: - Prosza ksiyndza a kery dzwoon bydzie dzwooniyu? - Noo ja a jaki wybiyro pan mody, "Nojswiyntszo Paniynka" abo "Swiynto Magdalynka" ? (pado farorz) A modypoon na to: - Farorzyczku zrobiymy tak: Niych bydzie "Nojswiyntszo Paniynka" a od czasu do czasu niych i "Magdalynka" zadzwooni!
- Hallo, hallo! Je zes to ty szaci? - Ja, a kto godo?
Umiyro Francuz. Na uozu s´mierci pyto swojoom zoone: - Emmanuelle, czy zdradziyuas´ mie? - Ja, pamiyntosz miauach take elegancke perfumy... To uod niego. Umiyro Amerykanin. Na uozu smierci pyto swojoom zoone: - Susan, czy zdradziyuas´ mie? - Ja, pamiyntosz miauach take piykne futro... To uod niego. Umiyro Rusek. Na uozu smierci pyto swojoom zoone: - Natasza, czy zdradziyuas´ ty mie? - Ja, pamiyntosz mioues´ tako piykno czopka... To uoon ci joom ukrod.
Jedyn Pieroon zdradzou swoja baba za zycio, potym mu sie zmaruo. Baba psziszua z kwiotkami na groob, patrzi a tam ino pusto dziura i kartka na ftooryj stouo: Jo je u Ali dwa groby dali, coch robiyu na ziymi robia tukej dali!
- I co, mosz ta fajla, kero zech ci wraziyua do kouocza? - pyto Maryjka podczos widzynio z chopym we hereszcie. - Ja moom, jutro bieroom mie na operacjo.
Antek miou tako baba, co nigdy sie z nim niy wadziyua. Umiaua wszysko po dobroci zrobic´. Rous tysz Antek psziszou ze szychty, a byu pieroonsko zuy. Baba mu zaroski obiod dowo i pszinosi najpszood zupa. Antek woonio, paczy, zur z kartoflooma, bes suowa wyciep talysz ze zupoom pszez okno. Baba nic. Bes suowa pszyrychtowaua druge danie: rolada, s´wiatuo kapusta i kluski. Antkowi sie na tyn widok oczy s´miejoom, biere jusz widelec do rynki, w tym baba biere talysz i wyciepua go za okno. - Ale babeczko, co ty robisz, tako fajno rolada. - Jakes´ wyciepnoou talysz toch mys´laua, ze dzisio chcesz obiadowac´ w ogroodku.
Co godo chop babie w kolejnych latach po s´lubie, kej pszeuazoom cuzamyn bes drooga? W piyrszym: Doczkej, szac, az auto pszejedzie. W drugim: Ana, doczkej, bo auto! W czecim: Doczkej, bo auto! W czwortym: Dowej wiyncyj pozoor! W puioontym: Niy widzisz auta! W szoostym: Pieroonie, s´lepo zes je! W siodmym(do siebie): Kej zes´ je s´lepo to wuaz´ pod koua!
- Kupiyubys´ auto, zwiedziyli by my s´wiat ... - rozmarzo sie babeczka. - Kery, tyn czy tamtyn? - pyto sie chop.
Wnerwioono Gryjtka ryczy na Francka: -Ty os´le! - A ty zes ani osiou niyma! - Co jo nima osiou!?
-Kokotkowo powiydcie mi, co to soom za jake te partyzany o kerych sie teras w telewizorze tela godo? -Jak to niy wiycie, to soom te chopy co ino ze zadku atakujoom! -Uo pieroona Kokotkowo, jo niy wiedziaua, ze jo jech dwadizis´cia lot za partyzana wydano!
- Wiysz co ta moja baba je blank klupnyto. Oona hoduje dooma sztyrdziysci zouwioow! - To pszeca ino s´wiadczy o jyj miuosci do zwierzoont. - Ale skuli tego dooma s´mierdzi jak pieroon! - Noo to musisz wiyncyj okna otwiyrac´ i luftowac´. - Akurat ! Coby mi wyfurguo mojich sztyrdziysci kanarkoow!
"Jo sie yno chciou spytac´ "... rous tysz jedyn chopina, wiyncy bork jak chop, skorzou sie pszi piwie koomplowi, ze w dooma niy mo duzo do godki. Co, ty chop dosz w dooma babie rzoondzic´? Dyc´ yno jak wleziesz dodoom, nie koombinuj wiela, pszidz´ ku babie, niy czekej nim zacznie na cia stynkac´, roombnij rynkom w tisz i wartko szczel: "Pieroona, fto tu rzoondzi?" Nosz wylynkany boroczek pomys´lou, fto wiy, mono mo tyn koompel recht. Jak niy pacza babie we oczy, to sie pszeca joom niy boja! Koomplowi tysz nic wiyncy nie padou, yno sie zwyrtnoou i wali prosto do doom. W dooma wlos zarozki do izby, a couki czas dziwou sie yno na deloowka. Baba warzi pszi blasze, ujrzalua chopa i jusz dos´ guos´no pado: Kaj zes´ sie ozyroku zajs´ smykou? Na to a chopina - jusz corosto myni pewny, pszepitym guosikym: - Pieroona, fto tu rzoondzi!? Baba sie obrooco i jak niy ryknie: - Cojs´ to uachudro godou? Chopinie nogi siezaczynsuy, zblod i jusz spod tisza: - Jo nic niy godou, JO SIE YNO CHCIOU SPYTAC´ .
Jedna baba powadziyua sie ze chopym. We wieczoor, kedy sie jeszcze niy pogodziyli, chop wzioon kartka i naszkryflou: "staro obudz´ mie o pioontyj rano". Rano obudziyu sie o sioodmyj. Jusz chciou ryknoonc´ na baba. Narous widzi na stole kartka. "Stary, stowej, jusz piyn´c´".
- Ty, Francek! Chodzisz to jeszcze z toom Maryjkoom od Matlorzoow? - Niy, jusz niy chodzam. - Noo to mosz szczynscie, boch sie wczora takich rzeczy ooniyj dowiedziou, cobys´ ani niy uwierzyu. A po jakimu to jusz s´nioom niy chodzisz? - Boch sie s´nioom ozyniyu.
Jednymu goornikowi urodziyu sie w czi miesioonce po wyselu bajtel. Kolegi mu na dole doskwiyrali, ze to niy od niego, ze cojs´ tu niy gro. Goornik wypioou se jednego na odwaga i dalyj do swojyj baby. Pszichodzi i pado jyj, ze z tym dzieckym cojs´ mu niy pasuje. A baba jak gymba niy otwarua: - Co niy pasuje ci? Moze rachowac´ niy poradzisz! Pacz: Czi miesioonce jo je twoja baba. Czi miesionce tys´ je mooj chop. A czi miesioonce my soom zoonaci. Wiela to je razym cuzamyn do kupy? Je dziewiync´ miesiyncy czy niy?
Rous szou chop ze swojoom baboom a oba cojs´ niys´li. - Jadwiszko, niy mosz za ciynszko? - Niy. - A niy obijo ci ta torba kolanoow? - Niy. - A niy wdziyro ci sie to czimanie w rynka? - Niy. - No to zamiyn´ sie zy mnoom.
Antek, czy ty wiysz jako je rooznica miyndzy psym a kobiytoom? - ? - Noo widzisz, baba to na swojego szczeko a do cudzego sie pszymilo a pies na opak!
- Panie Gajda, czy wasza kobiyta je dooma? - Niy, pszed czyma godzinami poszua na piyn´c´ minut do soomsiadki.
Jedna baba spowiado sie, ze rozwalyua na gowie od swojego chopa gornek ze gliny. Ksioons jej na to: - A zalujecie to aby? - Toc´! Pszeca za niego 100 zuotych dauach!
Jednym modym urodziyu sie syn. Poszli do kos´cioua, coby go ochrzcic´. A dali mu na miano Jan. Ksioons biere ta wata, sool i oleje i pyto: - A kerego to Jana wybraliscie? - Jak to kerego? - Noo pytoom jak sie wosz synek bydzie mianowou, czy Jan Kanty, czy Jan od s´w. Krziza, czy Jan od olejoow czy mozno Jan Nepomucyn´ski? Ach to o miano woom idzie? Noo to pszeca Jan Kaczmarek!
- Od dzisiej dzielymy sie robotoom - pado zoona do goornika. Dziecko jest nasze i rous ty go bydziesz kolybac´ a rous jo. W nocy zoona budzi mynza. - Joozef! Mauy ryczy! - To se pokolybej twoja pouowa a moja niych ryczy.
- Francek, ponoc´ zes´ sie ozyniyu? - Anoo, prowda. - Noo to musisz byc´ szczyns´liwy? - Anoo, musza.
- Wiysz ozeniyuech sie - pado Gustlik do Toomka. - A fajno mosz baba? - Blank podobna do Matki Boskjyj. - Co? - Noo dyc´, bo jak mie z nioom widzoom to wouajoom: "Matko Boska!".
Antek Robioou na nocka, na pochylni z dwooma koomplami. Kedys´ powiedzieli mu, ze jego staro zdradzo go i poradziyli mu, zeby w pouowie szychty poszou obejzec´ do doom. Antek richtich w pouowie szychty poleciou do doom. Paczy pszez dziurka uod klucza i widzi, ze z jego baboom siedzi sztajger. Prydko poleciou nazot i pado do koompli: Wy pieroon´ske pieroony! Wys´cie chcieli, zeby oon mie widziou i zapisou mi bumelka. Co!?
Pyto rous ksioons na nauce pszeds´lubnyj: - Powiydz mi Joouzel, poczamu to chop musi baba zywic´ a niy na opak? - Noo mys´la, ze to wedle tego, iz baba rous w raju chopa zywiua i my za to jeszcze do dzisiej pokutujymy.
Rous Francik posuou swoja staro na wczasy. Tela razy suyszou, ze je to roownouprawniynie, mys´lou se: "Niych rous i moja zazyje tych wczasoow". Noo i dobrze. Gustla se pojechaua, teras nazot jusz pszijyzdzo. Francik z buketym na banchowie na nia czeko i jak ino z pociagu wylazua, to oon tak joom spytou: - Dziubeczku a byuas´ ty mi aby wierno? - Noo toc´ Franciku - pado Gustla - tak jak i ty mie! - Kooniec Gustla! - pado Francik - jusz ty mi na zodne wczasy wiyncyj niy pojedziesz!
Wiysz - pado kolega do kolegi - kobiyta to je jak tyn aniou strusz. Po s´lubie to tyn aniou frr, frr do nieba a kole ciebie to ino tyn strusz uostanie.
To jest tako staro opowiys´c´, ale prawdziwo. Jedyn goornik spotkou rous kamrata i pado mu: - Ty Paulek, suyszoues´ to jake to niyszczyns´cie naszego sztajgra spotkauo? - Niy. A co mu sie stauo? - A dyc´ borok z mojoom staroom uciyk!
Jedyn goornik wyjechou se na wczasy, nad morze. Jusz sie w maju o niczym niy godo ino o tym, kto kaj jedzie i wiela forsy weznie. Noo i tyn goornik pojechou, wylezou sie tam, noo i nazot do doom cza jechac. Wzioon woom flacha, i rano leci nad morze i wlywo tam wody morskjyj. - Ale panie kolego - pado mu jedyn warszawiak - po co panu ta woda? - Anoo wiycie, moja staro niy widziaua jeszcze morza, niych by chociosz jakes´ pojyncie o nim miaua!
Od Francka baba wyjechaua do siostry na byzuch, do Niymiec. Stamtoond posuaua do chopa paczka. Jak Francek paczka odbiero, to tyn urzyndnik na poczcie pyto sie go: - Co je w ty paczce? - Ano futer dlo kroolikoow! - Futer? Niy widzi pan, ze to je kawa? I to majoom krooliki jejs´c´? - Padocie, ze niy bydoom jejs´c´? Noo to nic niy dostanoom - padou Francek.
- Dziubku, psziszyuas´ mi to jusz tyn knefel do szaketu? - Niy, Hanysku. Niy mooguach tego knefla znolys´c´, tozech wziyna i zaszyuach dziurka.
- Staro, uobyrtnij sie ku mie. - Kces mie? - E... ni, ino boonki puscos.
Jedyn chop psziszou wkurzoony ze roboty do doom i na gwout chciou swoji babie wtorbic´. A, ze niy chciou ji bes powodu bic´, to wymys´lou bele jake dziwne rzeczy co je miaua robic´. - Zas´piywej cojs´! Baba s´piywo. - Seblecz sie do naga! Baba sie seblykua. - Umyj mi nogi! Baba myje nogi. - Wuaz´ pod stoou! Baba wuazi. Jusz borok soom niy wiy co jeszcze wymyslec´. - A tera szczekej! Baba szczeko. - Aaaa! Na swojego szczekosz!?
Spotkou rous kolega drugego i pyto go: Co tam u ciebie suychac´? - Anoo starzeja sie i chca sie ozynic´, coby mi kto miou aby oczy zawrzyc´. - Noo wiysz - pado kolega - jo ci powiym prowda. Miouech dwie baby, ale uoone mi dziypiero oczy otwaruy!
Jednym sie w dooma nawalyua elektryka. Chop proobuje to soom naprawic´. Stoji na drabinie i godo do baby: Chyc´ yno tyn droot do rynki i czimej! Za chwila pyto: Czujesz co? - Niy! - No to musi byc´ tyn drugi!
Chop kuko fuzbal w telewizorze , a zoona stoji na drabinie i maluje sufit . - Jakbych s´leciaua - pado oona do chopa - to jak bydzie pszerwa zadzwon´ po karytka ...
Francek usnoou pszi oglondaniu meczu. Wele poounocy budzi go baba: - Stowej jusz je dwanoscie! - Kerzy tela naszczylali???
Baba od Francika wywoluje duchy: - Duchu !... Je zes´ ty mojim chopym? - Ja, to je jo! - A je zes´ szczyn´sliwszy niz´li za zycio? - Toc´! - A kaj zes´ je? - W piekle!!!
- Moja staro to je rychtyk jak aniou! - pado Zeflik. - Tako dobro? - dopytujoom sie kamraci. - Coukiym sie niy moga u ni doszukac´ ciaua!
- Karliczku roztomiuy, wstoon´ drapko, bo pod uozkym piszczy mysz ! - wouo baba w nocy . - Noo to co? pado obudzoony i blank zuy chop - moom stanoonc´ i joom naoliwic´.
Blank puz´no "na wieczoor" psziuazi chop do doom, seblyko sie i lygo do uoszka kole swojyj baby . - Niy zaczynej dzisiej! - godo baba. - Boli mie gowa. Na to chop snerwowany. - Do pieroona kandego, zgodauys´cie sie, abo co?!
Francek piyknie sie bawioou na silwestra. Ale od niego baba durch mu ino godaua: - Spiywej, Francek, spiywej! - Czamu moom durch spiywac´, mie sie jusz niy chce? - pado Francek. - A, bo jak spiywosz, to niy suepiesz...
Rous moonz psziszou ze roboty do doom, otwiyro lodoowka a tam jedyn chop siedzi. - Co wyscie soom za jedyn? - pyto sie go. - Kowalski, kuanioom sie. - A co sam robicie? - Jym wuszt. We robocie kolegi wyklarowali tymu biydnymu rogaczowi, ze to boou napewno kochanek od od niego zony. Poleciou zaro do doom, otwiyro lodoowka i widzi juzajs´ jakis´ inkszy chop je tam dryny, i sie go pyto: - A co wys´cie soom za jedyn? - Wis´niewski, do uslug. - Panie Wis´niewski, bardzo wos prosza, niych pan powiy Kowalskymu, ze jak go trefia to mu nogi z dupy powyrywoom!
- Moja staro to je rychtich jak aniou! - pado Zeflik. - Tako dobro? - dopytujoom sie kamraci. - Coukiym sie niy moga u ni doszukac´ ciaua!
<<<<      Home      >>>>