WICE ROSTOMAJTE

<<<<      Home      >>>>
- Maryjko czamu tyn pies couki czas tak dziwnie na mie paczy? - Uoon tak paczy na kozdego kery jy z odniego talyrza!
Siedzi zebrok pod kosciouym i prosi pszechodzooncego chopa: - Panie uaskawy, dejcie pora zuotych biydnymu... - Niy moom piniyndzy. - To wez sie do roboty, uobiboku jedyn!
Stanoou uysy pszed lustrym paczy z dumoom na wuasne odbicie. - swiytnie sie czimia, zechcich na karku i ani jednego siwego wosa na gowie.
Na dzwierzach u Pawlika pojawiyua sie wizytoowka "insz. Pawlik". - Panie Pawlik - pado soomsiod - "inzynier" to sie pisze "inz.", a nie "insz." - Jo tysz ni ma inzynier yno insztalator...
W Polsce dostanie se pouowa tabletki wiagry, bo wszstko jak wiency jak poou godziny stoji bydzie ukradzoone.(CAP CA RAB)
Stary Chrobok chciou sie na stare lata do ZBOWIDU zapisac´. Jak sie zguosiyu na prezydium pyto go zdziwioony pszewodniczooncy. -Wy do ZBOWIDU, wyscie pszeca niy walczyli? Nato stary Chrobok. -A dyc´ jo walczyu jo byu nawet ranny, ino skuli tyj sklerozy nie umia sie teras spoomniec´ czy jo dostol kulkom miedzy uopatki abo uopatkoom miyndzy kulki!
Jedyn anymik kery byu tysz flegmatyczny zaczoon robic´ we ZOO kole zoouwioow. Na drugi dziyn´ rano psziuazi blank zrozpaczoony do dyrektora i godo: - Pa...nie dy...re...kto...rze , zoou...wie mi u...ciy...kli.- Jak to sie stalo? - To byu moo....mynt .
Jedyn Karlus siedziou jusz 20 lot na bezludnyj wyspie.Narous paczy, puynie tako modo dzioucha na beczce. Pszipuynyua, i sie go pyto: Wiela lot ty jusz sam siedzisz? - 20 lot!- Blank soom?- Ja blank soom.- Noo to teraz ci doom to co ci tela czasu brakowauo.- Niy godej! W tyj beczce je richtik piwo?!
Pyto sie policyst: Wasze nazwisko- “Lutl’” - Buchstabieren Sie bitte: “el”, “u”, “tl’”
Jedzie dwuch policjantoow autym. I jedyn godo do drugigo: - Francek, widzisz tyn las, tam?- Niy, drzewa mi zasuoniajoom.
Do jednego ozratego podchodzoom dwa policjanty. - Dokumynty prosze! - godo piyrszy. - Niy moom!- Noo to idymy! - Godo drugi. - Noo to idzcie!
Szli rous puklaty i joonkaua ze kos´cioua.I tyn joonkaua godo: aa-ll-ee ttt-yy-nn ff-aa-rr-oo-sz mm-ii-oo-uu dd-uu-gg-ee kk-oo-zz-aa-nn-i-ee.A tyn puklaty godo: jak bys´ty byu tym farozym to by my jeszcze do tera siedzieli w kos´ciele.To joonkaua sie snerwowou i godo: aaaa jj-aa-kk cc-i-ee-bb-ie zz-dd-jj-yy-nn-cc-i-ee kk-nn-ii-pp-ss-nn-oo-m t-o-oo aa-ll-bb-uu-mm-a nn-i-yy pp-uu-dd-zi-ee ss-kk-ll-aa-pp-nn-yc´!
Rous puklaty i uysy szczasli sie w autobusie a oba niy widzieli. Tak godo tyn uysy do puklatego: - Kaj sie cisniesz z tym plecakym? A tyn go tak maco po gowie i godo: Na uyso goora.
Jedyn sie pyto: Tysioonc marek do tego kery mi powiy jakegos´ zwierzoka kerego bych niy umiou nas´ladowac´. A drugi mu pado: Sardynka w olyju
Pszichodzi chop do masorza i godo: Dziyndobry. - Dziyndobry. - Mo pani flaczki? - Niyma! - Zeberka mocie? - Niyma! - A kotlety soom? -Niy ma! - A co mocie? - Ot oosmy do czeci otwarte!
Jedyn Karlus psziszou do sklepu i godo: Mocie myduo do mycio pyska? - Panie, to sie nazywo toaletowe. Sam mocie jedne, a co bys´cie jeszcze chcieli? - Dejcie mi jeszcze pora rolkoow papiyru. - Toaletowego? Pyto sie ta pszedowaczka. - Niy to mo byc´ do wyciyrania dupy! Wartko odpowiedziou tyn Karlus.
Rous na jednym poligoonie pszichodzi kapitan i godo: Suchejcie chopy je powazno sytuacja, moze sie zdazyc´co na tym nasz poligoon wylonduje UFO. Oone soom take maue, zieloone i ze takimi wybauszoonymi s´lypiami. Jak takigo spotkocie, musicie doo niego godac´ poleku i delikatnie, coby nawioonzac´ z nim koontakt.I poszou taki jedyn szeregowiec sie odloc´ do kszokoow.Paczy a tu orous jest take maue, zielone, s´lypia wywaloone, on padou: Jeronie! UFO! I godo do niego poleku: Jestem zounierzym i robia siusiu. Paczy, a te UFO nic, i godo jeszcze rous: Jestem zounierzym i robia siusiu. A te UFO pado: Te, a jo je les´niczy, dej sie wysrac´!
We wojsku starszy rocznik mo is´c´ do cywila. Kapitan zrobiyu apel, i tyn kapitan pado: W zwioonzku s odejs´ciym starszego rocznika do cywila szukoomy sam kuchorza, kto z wos sam umi warzyc´. A Francik jusz z daleka. - Jo panie kapitanie!!! - A co wys´cie obywatelu w cywilu gotowali? -Asfalt na droodze!!!
Powiydz mi Zeflik, czamu pies mo zawsze zimno sznupa? - Czamu? Anoo widzisz dlotego, ze pies zawsze dzwigo uogoon do goory i jak po tym uotwiero pysk, to mo zawsze wielki cug.
Jedyn chop seblykou sie i chciou sie koompac´ we Odrze. Narous zjawio sie milicjant i obserwuje go. Jak sie jusz chop blank seblyk to milicjant podchodzi blizyj i pado: Tu niy wolno sie koompac´!- Noo to po jakimu mi tego wczes´niej niy pedzieli, pszeca widzieli ze sie seblykoom? - Bo seblykac´ sie wolno!
Psziszli rous ze powiotu tacy panowie i pytajoom gospodorza, wiela mu krowa dziynnie mlyka dowo? - A bydzie ze 7 litroow! - A co z tym robicie? - 3 litry w dooma zostajoom a 7 spszedowoomy spooudzielni!
Teroski to wszyndzie na coukim swiecie zamiast ludzi wprowadzajoom maszyny. Jo niy wiym eli to dobre, ale tak ponoc´ je. Rous tysz psziszua komisyjo zwiedzic´ taki nowy zakuad i tyn kerownik ich oprowadzo, pokazuje wszysko, a potym to pokozou im blank nowo instalacjo i pado: Ta instalacjo zastypuje asz szes´c´ ludzi.- Och! - godo komisyjo. - A kto joom obsluguje?- Siedmiu szpecjalistoow. Pedziou kerownik.
Rous siedziou dziod pod kosciouym i tak zebrou: Dziesiyncioro dzieci moom, kulawo baba moom, s´lepo s´wiekra moom, wali mi sie doom, wielko biyda moom, dejcie cojs´ panoczku, dejcie...- Tela tego mocie i jeszcze woom mauo! - pedzieli panoczek co tam pszechodziyli.
Panie Szporys byliscie jusz kedy karani? - Ja panie syndzio, pszed 10 laty! - A od tego czasu ani razu? - A coscie w tym czasie robiyli? - W hereszcie zech siedziou!
Syndzia pado do zuodzieja: Zrobiyliscie asz siedym wuaman´ w cioongu tydnia! - Noo ja. Widzoom, ze zuodziyj niy mo niydzieli, wysoki Soondzie.
Rous w wojsku byua musztra. Sierzant wouo: Pacz w prawo! - wszyscy patrzoom w prawo ino jedyn w lewo.- Szeregowy Troomba, po jakimu niy paczycie w prawo? - Noo bo jakby tak wroog pszilos z lewy...?
Rous we soondzie skarzyli takigo jak to padajoom recydywiste. Syndzia tak paczy na niego i godo: Jak widac´ to musicie byc´ zepsutym czuowiekym. W jakim to towarzystwie zes´cie sie wychowali i obroocali?- Noo wiedzoom, od modosci moom ino z syndziami i adwokatami do czyniynio!
Rous we cugu dwa pasazery se godajoom o tym jake wyczimaue soom kobiyty .- O wiela wiyncyj poradzoom szczimac´ jak chopy ! - To je onmyjglich, wiela organizm kobiyty poradzi sniys´c´. - Wys´cie soom napewno dochtorym?- Niy jo spszedowoom szczewiki ...
Jeden panpoon´ siedziou se na uonce. Dziwo sie tak na te piykne modre niebo i na te szkowroonki, co tak po niebie furgajoom i tak se mysli: - Poon Booczku, tysz mooges´ to i tak zrobic´, coby i te krowy furgac´ umiauy. Byuoby tysz to piyknie widziec´, jak se uone tak furgajoom jak te szkowronki. Tak se mys´lou i legnyu se na trowie i dziwo sie i spoziyro na niebo. Narous jedyn szkowroneczek nie wyczimou i spusciyu mu tako mauo, miynko, mokro rzecz prosto, na gymba. Wtedy sie panpoon´ zerwou, zaczoon sie wyciyrac´ i guos´no do nieba zawouou: - A dyc´, Tys´ to jednak wszysko dobrze uobmys´lou, Poon Booczku! Jakby jo teroski wygloondou, jakby to jako krowa zamias tego szkowroonka furgaua!
Blank snerwowany murorz pszilatuje do majstra i ryczy : - Panie majster, zawaloou sie doom od Tego Johana, kery my tydziyn´ tymu wykoon´czali! - Pieroona! A godouech, coby niy syjmowac´ rusztowan´ pszed klejyniym tapetoow.
W jednym urzyndzie: - Jak pan sie nazywo ? - Sraczka - Ooo.. to dojsc´ rzodke nazwisko!!!!!!!!!!
Christof z Raciborza niy chciou wpuscic´ kolendy. Pedziou niy wpuszcza, bo to i tak ksioondz ino po pinioondze pszichodzoom. Kedy sie ksioondz o tym dowiedziou, dou mu skozac´, ze to niy o pinioondze tu idzie ino o bogosuawiyn´stwo, i ze niy weznie ani zuotoowki. Noo to Christof ich wpus´ciyu. Ksioondz pokropiyu, porzykou i wyszou, a organista na dz´wiyrzach napisou litery czech krooli. Jak to ino Christof uwidziou to niy wyczimou i ryknoou: - Tos´cie tacy! Najpszood toscie dali skozac´, ze zuotoowki niy wez´niecie a teros to piszecie C.M.B.!!! ? - No dyc´ pszeca to wszyndzie piszymy, to jest... - Nic mi niy godejcie co to je. Umia czytac´ i wiym, ze to znaczy "Christof Musi Bulic".
W Raciborzu roz byu mecz miyndzypan´stwowy w tisztynisa . Pszed tym meczym rozgrzywali sie Chinczyk i Murzin. Tak se pinkali tego ping-poonga aze zaczli scinac´. Naros Murzin (ze murzinskyj manszafty) jak pszipierykou to aze bala szczeloua. I tyn Chinczyk godo do tego Murzina ze murzinskyj manszafty: Ping - poong - pynk! A tym Murzin (ze murzinskyj manszafty) mu odpedziou: Ile bula?!
Trefiyli sie dwa "klapidudki" . - Te Joozef - pado tyn jedyn - jo bych ci cosik pedziou, ale moom pieroonowego stracha! - Toc´ godej, pszeca ci nic niy zrobia! - Tys´ niy miou fatra, Joozef! - Tys´ je ale kopszeloong, Gustel! - Joch ich miou wiyncyj nisz ty!
To co woom teroski opowiym, to sie naprowdy zdarzyuo. Jechali my autobusym ze Rud do Glywic. Ludzi byuo tak peuno, ze ani knefla wsadzic´. Koonduktorka miaua biyda sie pszecisnoonc´, to tak ino pszez ludzi te bilety spszedowaua. Jak jusz wszystkim spszedoua tak zawouaua: A tam w zadku mocie bilety? - A czemu to zaros w zadku a nie w kabzie - odpedziou jyj jedyn.
Jedyn chop zawsze kupowou na poomp. Idzie tysz rous kole sklepu a tyn sklepikorz go wouo: Panie Duda jak tam z tym dugym? - Tak jak z tym krootkim - odpedziou Duda.
Jedyn chop na dworcu idzie do kasy i pado: Dajoom mi wartko bilet ja? - Ale dokoond? - A co wos to obchodzi kaj jada? - pado chop.
Dwa mode karlusy rozprowiajoom: Suchej ino, Dieter, jak sie po naszymu godo "warum"?- "Czamu"? - A nic tak sie ino pytoom!
Pszijechou rous Kohl do W-wy. Wauynsa okludzo go po W-wie i pokazuje mu zabytki. Kohl ino godo: Ja gut, ja gut. Noo to Wauynsa godo do Mietka: - Czymu uoon chce tak tych jagood? Skocz i mu psziniys´. Mietek byu wartko nazod. Dowo Kohlowi jagody, kere tyn zaros zjod i potym pedziou: Danke! Na to Wauynsa: - Ooooo, co to to niy! Danki ci niy doom
Godou rous Gorbaczow z Panym Bogym - Panie Boze. Te Poloki couki czas mi sie buntujoom. - Posuoubys´na nich jako klynska. - Dobra. Padou Poonbooczek. - Ale wprowadzisz swobody religijne. - Zgoda! - Padou Gorbaczow. Na drugi dziyn´ budzoom Gorbaczowa rano i godajoom mu: Tow. sekretarzu. Wypadek we elektrowni Czarnobyl. Wielke skazynie. Gorbaczow wznioosu oczy w goora i padou: Boze poczymu? Pszeca mioues´ ukorac´ Polokoow. - Sorry Gorbi. Miouech stare mapy!!!
Rous sie na Krymlu te ruske jenerauy zrobiyli fajer. Narous tak ajnfach wuazi jedna pucfrau z kiblym i szmatoom. Niy smoli sie wiela ino stowio tyn kibel na szrajbtisz na papioory i dokumynty. Jeneral blank czerwoony, znerwowany, ze s´lypiami choby rapitolca, ryczy do pucfrau: Paszua w pizdu!!! - Ja, tawariszcz jenerau? - Niet, Zapadnaja Jewropa!
W Zwioonzku Radzieckim po ros piyrwszy wydano Biblia. Jyj piyrsze zdanie brzmiauo nastypujoonco: "Snaczaua nie byuo niczewo, tolka towariszcz Bog prochazausia ulicami Maskwy".
Rous jedyn starzik szli w nocy wele cmyntorza. Downiyj jak sie ducha spotkauo to sie go pytauo, co by chciou , bo kozdy mu chyntnie do zbawiynio pomogou. No to tamtyn starzik suyszeli wele cmyntorza jakes´ stynkanie, rous suabsze, rous mocniejsze. Noo to sie spytou: Co bys´ chciaua duszyczko?- Cosik na chroboki, bo tak sromotnie gryzoom!
Idzie garbaty o poounocy pszes cmyntosz. Narous zza groba wyskakuje niymrawo i godo: - Dewej pinioondze! - Niy moom. - A co mosz ? - Garba! - To dewej I zebraua. A garbaty szczynsliwy wroociyu du doom i opowiedziou o wszystkim koomplowi - kulawymu. Kulawy chciou byc´ zajs´ zdrowy i poszou w nocy na cmyntorz. Historia sie powtoorzyua. Wyskoczyua niymrawo i godo: - Mosz garba? - Niy! - To mosz !
Baba od Francika wywouje duchy: Duchu!... Je zes´ ty moim chopym ? - Ja, to je jo! - A je zes´ szczynsliwszy niz´li za zycio? - Toc´! - A kaj zes´ je? - We piekle!
<<<<      Home      >>>>