WICE O GOORNIKACH

<<<<      Home      >>>>

Pszed s´wiyntym goorniczym pani pyto Jasia: - Jasiu, czy wiysz co to jest Barboorka? - A pani mys´li, ze jo znoom wszystke knajpy w mies´cie?
- Panie sztajger , szola sie urwaua ! - A byli tam ludzie !- pyto sztajger - Niy , ino same gorole !
Psziuazi chop do dochtora... - Panie dochtoor, na grubie urwauo mi worek - Mosz nowy ? - Niy, niy moom!
Jedyn goornik spotkou rous na dole takigo ryzego, takego jak to godajoom ryszawego. A soom niy miou ani zdziebko wosoow, boou blank uysy. Noo i pado tyn drugi: - Co to ? Poon Boog ci wosoow odmoowioou ? - Ale kaj tam - pado tyn uysy - chciou mi dac´ take ryszawe, jake ty mosz, toch wolou zodnych.
Sztajger pado rous na dole: - Porwolik! jutro pszidziecie do roboty w galowym mundurze, bo pszijedzie minister goornictwa i bydzie Woom wrynczou "MEDAL ODRODZYNIA". - Co ? Medal odrodzynia? Sztajger paczcie sie stracic! Od rodzynia to je moja staro, a od dupcynia to jes jo!
- O faroona! Francik, kto ci tako bula na czole trzasnou? - pyto sie goornik kolegi. - A moja staro gornkym mie pizua. - Tos´ ty gupieloku niy umiou sie schylic´? - Dzisz go, moondry! Mys´lisz zech tego niy zrobiyu? Ale oona to wyrachowaua i zaroski nizyj cylowaua!
Rous na grubie sztajger miarkuje co jusz dwie godziny fedroong niy idzie a do pszodka niy idzie sie dodzwoonic´ Zachodzi do pszodka a tam Ecik siedzi na houdzie woonglo i ksioonszka czyto. I godo: - Ecik co to czytosz - a Karola Maya i pokazuje mu ta ksioonszka - to pszeca jest Karl Marx a niy Krol May - no jo jusz se tysz cojs´ miarkowu, bo jusz czeci rosdziau czytoom a jeszcze indijaneroow nie byuo.
Telefoonuje jedyn Gorol ze Sloonska do Polski: - Kochana mamusiu pracuje na kopalni i jezdze chaszplym. - Kochany synu pszyjezdzaj do domu. - Nie potrafie za mauo mam liny.
Jedyn gruchlik na grubie chciou se "szczelic" piwo i szukou kaj by to go zodyn niy widziou. W kon´cu znaloz taki plac kaj nikogo niy bouo, ale byu tam szild na kerym stouo "PICIE PO KAROOM ZABROONIOONE". Noo to tyn gruchlik siod se na kara i ... Drzist !!!
Jedyn nowy pszeczytou na dole kartka, ze "jedzynie pod karoom wzbroonioone". Zachciauo mu sie jejs´c´, wzioon kara, obroociou dnym do goory i pado: "Teroz zech jest w porzoondku!"
Pszichodzi spszoontaczka na skarga do derektora kopalni i pado: - Wiycie derektorze, jak zech wczora myua schody to na samiutkim koon´cu, pszi ostatnim schotku, jak byuach tak schyloono, pszileciou jedyn goornik i tak mie sksziwdziyu od zadku ze szkoda godac´! Na to derektor: To czamu zes´cie niy uciykali? A oona na to: A kaj? na te pomyte?!!
- Te Francik, czamu ty zawsze jak spotkosz sztajgra, to godosz "dobrywieczoor" - bo, kej go ino uwidza, to zaroski mi sie w oczach c´mi.
- Idzie do sztajgra pedziec´ "ty stary kooniu"! - Niy, to niy wolno! - A do koonia idzie pedziec´ "panie sztajger"? - Ja, to idzie! - Noo to cofnoom sie, panie sztajger, bo mi zawadzocie!
Co to je ? - Uazi po scianie i ryczy. - Sztajger.
Co to je? - Uazi po scianie i klupie. - Sztajger ze drzewnianoom nogoom.
- Te Antek,jo suyszou co sztajger mo sztuczne oko! - A z czego? - noo, ze szkua! - Toosz tera wiym czamu zaros tak wszysko widzi!
W Barboorka dwooch blank starych goornikoow, oba siedzoom na uawce pszed familokym i se rosprawiajoom - Barboorka to je piykne s´wiynto, pra? - Noo toc´, ale kochac´ sie z zooneczkoom tysz je piykno rzecz. - JA, JA, ale Barboorka je czyns´ciyj!
Taki jedyn w zogroodku coby sie kretoow pozbyc´ wsadziyu dwie elektrody do ziymi i tak po leku szpanoong potkryncou jak boou pszi 2000 Volt to wylazuy sztyry take wielke krety(goorniki)i mu nasgrzitali.
Pszechwolajoom sie dwa goorniki: - U mie w kopalni je tak ciymno, ze jak zapola s´wiyczka to widac´ ino tyn knoot - A u mie w kopalni je tak ciymno, ze jak zapola zapouka, to musza zaroski zapolic´ drugo, zeby zoboczyc´ czy ta piyrszo sie poli.
Rous robiyu Antek i Francek na grubie. Noo i niy zauozyli jak sie nolezy tych sztympli. Narous dupuo i oba lezoom pod woonglym. Antek maco rynkooma po c´moku i narous trefioou na sagato zic´ od Francka i ryczy: - Francek! Ty wiysz, ze zes´ ze strachu wyuysiou!?
Poczoontkujooncy goornik pyto sie sztajgra: - Panie sztajger! Co cza robic´, jak ze s´ciany ulatnio sie gaz? - Pszede wszystkim niy zapolac´ zapouek i zatkac´ otwoor, z ktoorego ulatnio sie gaz. - A jak tego otworu niy do sie zatkac´? - To trza z tego miejsca jak najpryndzyj spiepszac´. - Panie sztajger, to co my sam jeszcze robiymy?
Rous na grubie sztajger posuou gorola kery tam robiyu po fela. Tyn piernik wyjechou na wiyrch i poszou po swoja lipsta. Psziszou z nioom nazod do sztajgra a tyn mu pado: - No, mosz ta fela ? - Ja, panie sztajger! Sam stoji!
Bergmoony robiyli na dole a pilnowou ich sztajger kery boou ze Gorolowic. Rous paczy tyn sztajger, co na scianie drzewo je w poru miejscach fest pouoomane i sie pyto Antka: - Kto to zrobiyu? - Druk! (pado Antek) - To powiydzcie mu ze sie ma zaraz u mnie zguosic´!
Rous jedyn mody goornik robioou na grubie, a byuo to kajsik w siedymdziesioontych latach, ciepie tyn woongel hercoowoom a narous suyszy z daleka cosik choby ktos´ szou ku niymu. Przestou robic´, sucho, a to tak coros blizyj suychac´ take ciynszke kroki i ochrypue dychanie. Pieroon sie wystraszou i zaros mu sie spoomniauo co mu inksze o skarbniku opowiadali. Pociep ta hercoowa i uciyko wiela wlejzie. A te guosy za nim i do tego coros blizyj. Noo to oon jeszcze ostatnie siuy zebrou i dodou "gazu". Naroski suyszy: - Towarzyszu! Wyscie skuadek niy zapuaciyli!
Goornik pado do kolegi: - Czy wiysz, jako je rooznica miyndzy mrowiskym a szesloongym? - Niy! - Noo to se siednij na mrowisku, to sie soom dowiysz!
- Panie sztajger, tu mocie te 50 zuotych, coch to od wos pszed rokym na tydzien´ pozyczou. - Panie Karlik, mogecie mi ich niy oddowac´, skuli 50 zuotych niy byda zmiyniou zdanio o wos.
Jedyn goornik padou rous kolegoom: - Pszyjdzcie dzis´ej doo mnie, byda s´winia biyu. Goorniki radzi z zaproszynio, kupiyli dwa litry gorzouy i poszli. Jak jusz gorzoua wypiyli, jusz sie c´mic´ zaczynuo, gospodorz pado: - "Noo to sciongejcie paski z galotoow, idymy s´winia bic´". Wtedy dopiyro goorniki zrozumieli jak ich kamrat nabrou.
- Pierona, jo jusz z tym pieroon´skim pieroonym wytrzimac´ niy umia - powiado mody goornik. A matka mu na to: - Ale Anteczku, dyc´ niy pszeklinej tak brzidko. A Antek na to: - Mamulko, niych mie pieroon szczeli, jak jeszcze rous zaklna!
Pszylatuje Antek o 10 rano na kopalnia prosto do sztajra: - Sztygorze wyboczcie zech sie spooz´niyu te 4 godziny na I szychta, ale miouech wczoraj s´lub, a koledzy te pieroony pomalowali mi okno smouoom i to w tyj nocy pos´lubnej niy wiedziouech, ze jusz jest jasno. - Co 4 godziny, a te dwa dni pszed tym? - rycy sztygor.
Z gruby po szychcie jadoom na kouach dwa hajery. Narous jedyn pado : - Te .. Pyjter szusblech ci trzasko !!! - Co godosz Hajnel ?? - Godoom ze ci szusblech trzasko !!! - Te Hajnel ... godej guos´niyj bo jo nic niy suysza bo mi szusblech trzasko!
Jake soom trzi prowdy w goornictwie? - S´wiynto prowda, tysz prowda i gowno prowda!
Po Karczmie piwnyj dwooch s´leproow idzie na wieczoor pszed sia a wrzeszczoom na couke gardua. Poduazi do nich siandara i goudo: - A panowie niy wiedzoom, ze niy nalezy sie guos´no zachowywac´ wracajoonc z Barboorki do doom? - A dyc´wiymy, panie wuadzo....... - To dlaczego tak krzyczycie? - Bo my wcale jeszcze niy idymy do doom!
Spotykajoom sie dwie kamratki i jedna rozprawio drugyj: - Mooj chop tak to urzoondzioou, ze teras pszez miesioonc niy byda uazic´ kupowac´. - Ty to mosz dobrego chopa, tak o ciebie dbo.... A jak mu sie to udauo? - We Barboorka pszepioou couki geltag!
Willi ciepie hercoowoom woongel na tas´ma i couki czas klnie choby gupi - Jak by mi niy szuo uo tyn zuoty zygorek jubileuszowy za dwadziescia piync´ lot na dole, to bych ciepnoou dzisiej ta gupio robota. Karlik pszechodzi uobok i pyto sie Willika: - Powiydz mi, to wiela mosz jescze do kon´ca? Na to Willi: Do koon´ca, jo moom dzisiej mojo piyrwszo szychta!!!
Wraco goornik ze szychty do doom. Rozbiyro sie, a zona zdziwioono paczy mu miyndzy nogi. - Francek, a czymu ty mosz takigo czornego ciulika? Goornik zajrzou miyndzy nogi i pado. - O pieroona, taki s´cisk byu pod brauzoom i pewnie niy swojego zech umyu.
W latach siedymdziesioontych jak corosto myni towaroow zalegauo na pooukach sklepowych, odbyuo sie spotkanie goornikoow ze piyrszym sekretarzym KC PZPR, podczas ktoorego jedyn z hajeroow stanoou i sie spytou: "Jo jest goornik z kopalni Bytoom. Kaj je tyn wooszt i ta szynka? jo sie pytoom!". Po zadaniu tego pytanio nastoompiyua pszerwa. Po pszerwie stanoou inny goornik i padou: "Jo jest goornik z kopalni Brzeszcze. O tyn wuszt i szynka jo niy wrzeszcze, ale jo sie wos spokojnie pytoom kaj je ten goornik z kopalni Bytom ?".
Dwooch goornikoow pszichodzi do kerownika oddz. i oznajmiajoom: "W robocie, postanowiyli my, ze niy bydymy jusz ani kurzyc´ ani pic´. "To piyknie - odpowiado sztajger, ale w takim razie co wy bydziecie robic´?.
Ecikowi niy chciauo sie po robocie uopata do kamerliku zaniys´c´ wiync napisou na kartce i powiesioou na sztilu. -Alojz zaniys´ ta uopata bo jo ji niy moog znolys´c´! Na drugi dziyn uopata lezaua kaj lezaua ino na kartce byu dopis. -Ecik joby joom chyntnie zanioos, ale jo joom nikaj niy widziou.
- Kaj idzie goornik po smierci? - Zajs´ pod ziymia!!!
Gorol, co robioou na kopalni napisou w liscie do doom, ze zrobiyu prawo jazdy na haszpel. Matka mu odpisaua: "Jak bydziesz miau wolne, to pszyjedz´ nim do domu."
Trzech goornikoow pojechauo do Hiszpani na korida. Mieli mauo dolaroow, a ze musieli cojs´ jejs´c´ to wlez´li do taki knajpy kaj byuo najtooni. Czytajoom w tym spisie:"Jaja ala Korida" jedyn Dolar. -Trzi razy "Jaja ala Korida" Kelner im pszinioos take sroge Jajca. Pojedli sie, smakowauo im to. Na droogi dziyn´ pszichodzoom zajs´. -Kelner! "Jajca ala korida" Zjedli zajs´ po takim srogim jajcu. Ale jak za Trzecim razym, jak zamoowiyli " Jajca ala Korida",to tyn kelner im pszinioos take malutke jajeczka a oni sie pytajoom -Kelner! A cyna ta samo? -Toc´ ze ta samo! -To czymu pszet tym take sroge, a tero take maue A tyn kelner godo: A co wy gizdy mys´licie co za kazdym razym tyn byk musi pszegrac´!!!!
Spotkauo sie rous dwooch goornikoow. - Zeflik znosz sloonski napooj na k..? Pyto jedyn. - Kwasnica! - Psinco! - Noo to co? - Kszinka piwa! - Noo to ci teros tysz powiym. Znosz sloonski napooj na d..? - Niy? - Dwie kszinki piwa!
Psziszou rous goornik z szychty i tela co wlos do izby wdepnoou do kupy, bo to dzieciskoow w dooma peuno. A baba z gymboom doo niego: - Ty mamlasie jedyn, to jo tu cauy dziyn´ kouo tego chodza i niy wdepuach, a ty tela cojs´ wlos to jusz prosto w goowno.
Jednymu goornikowi zmierzua sie robota na dole. Pociepnou kopalnia i wybrou sie na wies´. Noo i tam cza na polu robic´ pra, noo to oon sie wybiyro na pole. Pado do baby: - Cygarety moom? - Mosz! - Zapouki moom? - Mosz! - Bat moom! - Mosz! - Kwaretka jest? - Jest! - Noo to wio! A jak psziszou na pole to paczy, a uoon puga zapoomniou.
Jechou goornik autym. Po droodze zaczimaua go paniynka i prosi, coby joom podwioos. Jak jechali pszes las, jymu zachciauo sie loc´. Powiedziou: - wyboczcie paniynko, musza wylyjs´c´ i cojs´ we motorze zrobic´. Wylos, podnioos maska i udowajoonc, ze robi pszi motorze, lou do pszikopy. A ze ty pszikopy guos: - Ty pieroonie, co robisz? - Cicho...moom w aucie kobiyte, cicho! - A co ty pieroonie myslisz, ze jo tu ze kroolikym siedza?!
Rous na dole goorniki chcieli se we karty pograc´. Niy mieli jednak piniyndzy i umoowiyli sie, ze zamiast piniydzy to se w gymba szczeloom. Noo i dobrze. Teros tasujoom jusz karty a tu jedyn prask w pysk, tego co tasowou. - Pieroona! Co robisz? Dyc´ zech jeszcze ani dobrze niy pomieyszou? - Noo ja, ale pszeca czeba cojs´ zawsze na poczoontek dac´ do banku niy!?
We soondzie na uawce w poczekalni siedziou jedyn goornik. Narous sie ze jednyj sali dz´wiyrze otwiyrajoom i woz´ny wouo: - Powódka! - A tyn goornik wstou gipko i pado: - Jak po wódka to i mie zaros poou litra ja?
W katastrofie goorniczyj zginoou Kulik. Goorniki sie naradzali jak to Kuliczce pedziec´, ze jusz niy mo chopa. Wybrali do tego Francka, bo pedzieli, ze uoon sie nojlepiyj do takich babskich spraw nadowo. Toosz Francek poszou, zaklupou i pado: Miyszko sam wdowa Kuliczka? - Cojs´cie? Pszeca jo niy wdowa! Mooj pszidzie o drugiyj ze szychty! - A o co weta, ze jednak wdowa! - pado jyj Francek.
Jedyn goornik musiou zostac´ na drugoom zmiane. Leci na chodnik i pado do kolegi: - Ty Francek, wlyz´ tam po droodze do mojyj i powiydz zech poszou na drugoom, ja?
Willi ciepie hercoowoom woongel na tas´ma i couki czas klnie choby gupi -Jak by mi niy szuo uo tyn zuoty zygarek jubileuszowy za dwadziyscia piync´ lot na dole, to bych ciepnoou dzisiej ta gupio robota. Karlik pszechodzi i pyto sie Willika. -Powiydz mi, to wiela mosz jescze do koon´ca? Nato Willi: Do koon´ca? jo moom dzisiej moja piyrszo szychta!!!
Jedyn hajer szou rous blank ozarty. Narous dostou jusz blank c´ma w oczach i kopyrtnoou jak dugi na ziymia i lezy. Prawie szou policmajster i godo: - A co wy sam tak lezycie?! - A psziuozyuech ino ucho do ziymi i suchoom eli czecio szychta jeszcze fedruje!
<<<<      Home      >>>>