WICE O STARZIKACH

<<<<      Home      >>>>
Trefiyuy sie dwie ooumy u masorza. Chcoom se poklachac´, ale im to ciynszko idzie, bo soom leko psziguchawe. Pado jedna do drui: - Wiysz Hyjdla byua zech na torgu! - Co godosz Trudko? - (guos´ni) Tosz ci padoom, byua zech na torgu! - Pszeca suysza! Noo i co? - Niy kupuj tam! Nic tam niy ma a cza puacic´ tela piniyndzy! - Piniyndzy ci niy moga pozyczac´! Dziypiyro jutro mi pszidzie rynta! - Ty gupio emo! Jo niy chca twojich piniyndzy! Godoom ci o torgu! - Toosz godej! Suchoom cie! - Dyc´ ci couki czas godoom ... (jeszcze guosn´iyj) Na tym torgu niy idzie nic kupic´ !!! Ogoorki take (pokazuje) krootke i ciynke choby mooj palec, zajs´ apfluzyny jeszcze myn´sze (pokazuje)niz´li s´liwki! - Trudko, skon´cz ty wynokwiac´! To moze byc´ jeszcze blank fajny chop!!!
Jedzie ooupa na kole. A taki bajtel mu godo: -ojciec szusblech woom czasko!!! -co prawisz? nic niy suysza bo mi szusblech czasko!!!
Rous siedzieli kole stoua oouma i ooupa. Jedli zupa. Narous oouma godo do ooupy: Stary wiysz co, jak jo sie tak spoomna jak my sie 60 lot nazo pszoli, to mi sie tak zaro gorko na sercu robi. A oupa pado - Staro, niy godej gupot ino wycioong tyn cycek z tego talyrza!!!
Psziuazi ooupa do piekorza i godo do tyj pszedowaczki: - Pani, dejcie mi piync´ chleboow. - Dziadku, dyc´ woom poua stwardnieje! - Ja!!! Noo to dejcie dziesiync´!!!
Idie starou oouma ze bajtlym durs´ park I tyn bajtel narous pado: Ooma wejzij ptok!!! Wele nich pszeuazi chop i padodo: -mowi sie ptak a nie ptok. Idoom dali i narous tyn bajtel godo: Ooma wejzij sraka!!!
Idzie po Glywicach wampiyrz i godo tak do siebie -Kero piyrszo baba spotkoom zaro joom zgwauca. Idzie tako starka, a uoon godo doo ni - Babciu wiela mocie zymboow tela razy wos zgwouca. -Sam moom take sztyry. Noo to joom sztyry razy zgwouciyu. Wampiyrz chce jusz otchodzic´, a uoona mu godo. -Panoczku jo sam moom jeszcze w zatku takigo pnioka!
Jak zech rous jechou po Gliwicach tramwajym i wsiado tysz tako staro oouma i godo: chopy uwaga na jajca!!! a my sie pytoomy -Pani! co mocie jajka? -Niy, gwoz´dzie!!!
Siedzoom dwa starziki na uawce we parku i grzejoom se w wiosynnym suoon´cu. Narous pszechodzoom take mode dziouchy. I tyn jedyn godo: - Jak tak pacza na te mode dziouchy, to mi sie krew we zyuach burzi. - To niy krew ci sie burzi, ino wopno lasuje!
Jedna ooumiczka dostaua paket ze Hameryki. Otwiyro go a tam byuy brele: -Noo, je! Nareszcie byda porzoondnie widziec´. - Godo se ooumiczka wrazuje te brele na nos. - No ja teroski widza! Noo, wszysko je ostre. O i je brif od Erny. Cosz uoona tam szkryknooua?: "Mamo w tym pakecie wysuauach woom ino oprawki od breloow, a wnastympny wys´la szkua"...
Ooupa i Oouma jedzoom obiod. Narous Ooupa roombie ooumy po gowie drzewianoom uyzkoom. - A co sie stouo? - pyto sie go oouma. - Bo jak sie spoomna, cos´ ty cnoty niy miaua...
Hubercik ze Alojzym psziuazoom do ooumy i Hubercik sie pyto: - Oouma, a ty mogesz miec´ dzieci? - Niy, niy moga. - Widzisz! - godo Hubercik do Alojza - godouech Ci ze oouma je samcym...
Jedna ooumiczka pszeuaziyua bes drooga, yno niy tam kaj cza. Uwidziou to jedyn bajtel i ryczy: - Oouma, na zebry, na zebry! - Soom se idz´ na zebry, szpiku jedyn! Jo dostowoom pyndzyjo!
<<<<      Home      >>>>