WICE O OZYROKACH

<<<<      Home      >>>>
Jedyn chop psziszou do doom. A nabity!!!!!! i sie bou coby mu baba niy nazgrzitaua i pado Frida ty zes´ je dooma????? A jo cie szukou po wszystkich knajpach!
Rous Bubi Zymfciok prsziszou do doom blank naprany, ale prawie couki geltak pszinioos i jeszcze pokupowou wszysko na niydzielny obiod. Geltak a peune tasze dou zaro swojyj staryj, a soom legnoou sie zaro do hajoty. Narous we s´rodku nocy serwou sie choby oparzoony z tego pryka, bo cosik go blank fest dupuo w gowa! Okazaluo sie jednak, co to ino ..... jego staryj kamiyn´ z serca spod!!!
Rous jedyn sueptok wylos ze knajpy i tela co sie s´wiyzego luftu nauykou, zaro mu sie dzwiguo i se heftnou i to pieron´sko se heftnou. Prawie pszelotywou tam pies i pszileciou to powooniac´. Tyn sueptok zrobiou wielke s´lypia i godo: - Kedy jo tego piernika zjod, to ani niy wiym!
Jedyn sueptok poszou sie wypinkac pod latarnia. Psziuazi policmajster i godo: Czymu sam sikocie? Pszeca 500 metroow dalyj je WC. - To wy sie panie policmajster mys´licie, co jo cylna na 500 metroow?
Bandyta napado leko chycoonego Karlusa i grozi mu pistouloom : - Piynioondze abo zycie! - A moom jakis´ wyboor? - pyto sie napadniynty. - Toosz ci godoom lebrze, piynioondze abo zycie? - Wiycie co panie bandyta? - pado na to ofiara napadu. - Zycie i tak moomy wszyske usrane, toosz bydzcie take dobre i pozyczcie mi na halba, to sie pszinajmi napijymy?
Zeflik sie rous naprou w knajpie z kamratami i turlo sie do doom . Fest mu ciynszko booua ta drooga do doom i chytou sie za co i kaj ino moog . Yntlich odbioou sie od sciany jednego doomu i wleciou na sup oguoszyniowy. Blank fro, co trefiou na cojs´ kaj sie opszyc´ poradzi, maco rynkoom , maco , uazi kole tego supa , az na rous ryczy : - Retung ! Pieroonie retung, bo mie zamurowali!
Stoji jedyn naprany na chodniku i czimie sie obiyma rynkooma latarni i pyto sie jedny baby co pszechodziyua wiela godzin A ta mu godo ze kajs´ wele siudmy To oon i na to: - To musza jeszcz godzina poczekac´ az sie s´ciymni co by mie zodyn takigo napranego niy widziou.
Jedyn pijok szou ze szynku do doom , a boou fest na fleku. Co latarnia to prask uebym . Narous uwidziou policmajstra i sie go pyto : - Panie policmajster bydziecie take dobre i porachujecie mi te bojle na gowie?! - Mocie sztyry! - Noo to jeszcze dwie i byda dooma.
Jedyn pijok pszichodzi do doom o czworty nad ranym... - Kajs´ byu ty pieron´ski giz´dzie? - godo baba. - Na... czynie. - Na jakim czynie? - Naczynie!!! byda rzigou!!!
Jedy ozraty jedzie tramwajym, i ledwie tszimo sie na nogach. Wele niego stoji elegancko Frelka i couki czas zagloondo na niego z byka. Narous pijok niy umiou jusz duzy szczimac´ i couko joom obrzigou A uoona godo doo niego: - Pan jest s´winia!!!!!! - Jo swinia? To niych pani sie obejzy sama, jak pani wygloondo...
Fater ze synym chcoom sfalic´ stary Apfelbaum pszed doomym i mynczoom sie jusz godzina asz piua im sie stympiua. Narous fater godo do syna: - Bercik kaj ta starou piua ? A wele nich prawie pszechodzi starou oouma leko na fleku i godo: - Kaj piua tam piua ale za swoje!!!
Do dwooch ozratych poduazi jedyn policjant i godo: - Dowody! - Panie wuadzo, toc´ za zimno.
- Francek cibie sie okropnie rynce czynsoom. Pieroonie ty musisz duzo pic´, pra -A kaj tam jo duzo pija widzisz ze poua mi sie zawsze wylywo.
Jedyn chop okropnie popijou. Ta od niego niy wiedziaua jusz co na to poradzic´ i pyto sie kolezanki: co moom stym pieroonym zrobic´, oon dziynnie ozraty. Nato oona i godo: suchej, nalyj mu peuno wanna gozouy, wciepni zdechniyntego kota i zawrzij go tam na pora dni, niych tam siedzi. Oona tak zrobiyua, zawarua go i otwiyro po czech dniach i zagloondo a oon siedzi na rancie od wanny i czimie tego kota i krynci nim i godo: Kiciunia, kiciunia, jeszcze jedna setunia!
Jedyn chop miou na foortce napisane "Uwaga zuy pies" Idoom dwa take ozarte i godajoom: Jeroonie co sam pisze ZUY PIES, wejzij oon ani jednego zymba niymo. A tyn pies tak wejzou i pado: - Te ale cie zamamloom na s´mierc´.
Rous siedzi jedyn wyntkosz nat wodoom, cauy dziyn´ mu nic niy biere. Wkoon´cu paczy spuawik idzie pot woda, zacioon, wycioongo tako mauo rypka. To byua zuoto rypka a oon o tym niy wiedziou i wciepnoou joom nazot i padou idz´ po mamusia psziprowadzic´ na tyn chok.A ze to byua zuoto rypka to miou czi zyczynia i se tak mys´li: Jeroonie, jak jo by se tak piwa napiyu, tak ciepuo sam je, paczy, wele noog mu flaszka piwa loonduje i pado, toje niymozliwe, flaszka piwa?! Napiyu sie i pado, kurdy keby sam tak kszinka piwa byua, to by se tak chlapnoou piyknie. paczy, bam kszinka piwa mu loonduje wele szuapoow. Godo pieroona to soom jakes´ cuda, ale soom tego niy wypija, i wele niego tysz taki jedyn uowi. I godo doo niego: -Te! Piwa sie napijesz? a oon padou: -Niy niy pija piwa ! -Ach to kij ci w bary! I za chwila suychac´: Auaaaaaaaaaaaaa!!!!
Jedyn chop psziszou do doom naprany jak pieroon. Siednoou se, gowa mu sie kipua, a oon co piyn´c minut ino godo: - Groszku... Groszku... Groszku... Groszku...Groszku...Groszku. I tak durch. Od niego staro mu nawarzyua grochoowki, kapusty z grochym i z grzibami, a tyn pieroon ino durch: Groszku... Groszku, a nic niy chciou jes´c´. Wkoon´cu gowa mu sie blank kipua i usnoou. Rano staro go budzi do roboty i godo: - Wiysz co, tys´ wczora psziszou naprany jak bela i inos´ chciou groszku. Jo ci nawarzyua a tys´ nic niy jod. - Jo wiym, ale jo ci ino chciol pedziec: "Groszkurwominanerwach"
Jedyn chop psziszou rous blank naprany do doom. A w dooma baba juzajs´ blank zuo, ze zajs´ pieroon ozarty psziszou, ryczy na niego. Oon sie to posuchou i pedziou doo niyj : Szac, dyc´ jo ino z miyuosci do ciebie suepia, bo jak zech je ozarty, to cie podwoojnie widza, moje ty kochanie.
- Ecik, co to ci sie stauo? Poczymu zes´ je couki we flastrach? - A bo zech rous psziszou trzez´wy do doom i mooj wuasny pies mie niy poznou!
Idzie ozyrok ulicoom. Kuko, a sam z drugi stroony idzie drugi pijok. - To ty tak PPPPIEROONIE, toom droogoom kryncisz? - pado mu tyn drugi!
Spotyko sie dwooch pijokoow i godajoom: - Tys´ po sniodaniu? - Cos´ ty ani kropelki!
Spotyko sie dwooch piwiorzy i godajoom: - Te piyues´ jusz piwo besalkoholowe? - A po co?
- Czes´c´ stary! Suyszoues´, ze w Zobrzu wykopali zywego chopa? - O pieroona, skoond, ze kopalni czy ze cmyntorza? - Niy, ze gospody!
Karlik posuepou po robocie z inkszymi pieroonami i boouo jusz niyskoro kej psziszou do doom. A miou oon ci tako pieroon´sko Karolinka co zaro ino poo nim ryczaua. Noo to oon jak jusz boou we siyni i zanim wlos do antryja, to jusz miou szczewiki sebleczoone i czimou je w ryncach, a szou po bosoku, blank poleku i po cichu coby go Karolinka niy suyszaua. Ale Karolinka jusz na niego zoouwizoou wachowaua z nudelkuloom, i ryczy: - A ty pieroonie, skoond to psziuazisz ze mosz szczewiki w ryncach?! - Noo pszeca od szewca - pado Karlik - Od szewca tak niyskoro?! - Ach, pszeca tak niyskoro to juzas´ tysz niy moze byc´, kej ty sie jeszcze do robiynio nudli bieresz, pra?
Rous pyto sie syndzia we gerichcie: - Czymu stroona chce wzioonc´ szajdoong? - Bo oona durch lazi po knajpach ! - Acha, to znaczy zoona pije? - Niy, mie tam szuko!
- A co poon se zyczyu, piwo jasne, abo ciymne? - Ciymne. Moom zauoba.
Egoon psziszou rous naroombany jak "Pieroon" do aptyki. A tyn Egoon to zawsze suepou szes´c´ dni a sioodmy sie lyczoou, i wszyske to wiedzieli (i tak w koolko Macieja). Tysz jak wlos do tyj aptyki to zaroz aptykorka sie go pyto: - Na kaca , panie Egoonie? - Niy! Na poomp!!!
Francek psziszou rous okropnie nazgany do doom. Marika wrzeszczy na niego: - Zas´ zes´ sie naprou! ...dyc´ zes´ mi obiecou dzisiej okna pomalowac´... ...i znerwowano poszua sie uzolic´ baboom na placu. Za jakes´ poou godziny pszichodzi doo niyj Francek na chybotliwych nogach i wouo: Marika! ...okna jusz soom fertich!...a te ramy moom tysz malowac´?
-Kelner! Dwa piwa i setka! Kelner pszinioos, Francek wypioou. -Kelner! Piwo i setka! Kelner pszinioos, Francek wypioou. -Kelner! Setka! Kelner pszynioos, Francek wypioou. -Panie kelner! Jako to je? corous to myni pija, a corous to bardzi zech je ozarty.
Psziuazi krasnoludek do knajpy i godo: pani wiela kosztuje kropelka sliwowicy? - A nic krasnoludku! - To bydzcie tako dobro i nakropcie mi sam cauo setka!
Naroombany Francek siedzi w knajpie, czyto karta i godo do kelnerki: - Dejcie mi tego inwalidy. - Jakego inwalidy! - Noo, sam stoi pszeca - Tatar z jednym jajkym.
Dwooch ozartych jedzie autym: - Te jak to jedziesz!? - Jo!? Couki czas zech mys´lou ze ty kerujesz!
Staro, powiydz mi ino, jakos´ to poznaua, ze zech wczora psziszou naprany? Byuech dycki blank cicho, anich nic niy godou, ani nic? - To je prowda, ino ze ze´s´ naszego kanarka zaczoon uczyc´ ze flaszki pic´!
Stary psziszou blank naprany do doom, a na drugi dziyn´ sie pyto staryj: - Jakes´ to poznaua ze zech wczora psziszou naprany. Pszeca zech byu ganc artik: - Mosz recht, ino ze zes´ naszego kukuka w zygorze uczyu spiywac´.
Pszed Wilijoom posyuo Andzia, Bercika po karpia na swiynta. Po droodze jednak Bercik zachaczoou o knajpa i przepioou pinioondze. Wiy ze bez ryby nie mo sie co w dooma pokozywac´ i postanawio is´c´ na ryby pod lood. Bercik roombie pszerymbla i nogle suyszy donos´ny guos z goory: - Eeeee...tu niy ma ryb!!! -ze strachu wyleciaua mu siykyrka z roonk, ogloondo sie dookoua , ale roombie dali - Teee, suyszysz! Tu niy ma ryb!!! - Bercik wystraszoony, cauy sie czynsie ze strachu,ale roombie dali ,bo bez karpia nie mo po co do doom isc´. - Wiela razy ci moom godac´, ze tu niy ma ryb!!! - Bercik pszestraszoony w koon´cu odwazoou sie zawouac´: - A kto doo mie godo? - To jo kerownik lodowiska!!!
Na budowie murorz pyto sie majstra : - Panie majster , kero godzina? - A wiysz, ze tysz bych sie napioou!
- Panie murorz co pijecie? wino abo gorzouka? - Wino i gorzouka! - A kedy bydziecie pic´? teras? abo potym? - Teras i potym!
Dwa murorze na budowie rzucajoom mooneta. - Jak wypadnie resztka, groomy w karty - godo jedyn. - Jak wypadnie orzeu, idymy na piwo - godo drugi. - A jak stanie na sztorc? - Trudno, pech to pech, wtedy zabiyroomy sie do roboty......
- A ty czymu dzisiej nic niy robisz? - pyto sie murorz swojego poomocnika. - Rynce mi sie czynsoom po wczorajszym... - Noo to pszesiewej piosek.
- Tela sie zuego naczytouem na tymat alkoholu - godo Antek do kolegi - ze wreszcie zech se padou, czas rous na zawsze z tym pieroon´stwym skoon´czyc´! - Z piciym ? - Niy, ze czytaniym!
Kamraty ozyroki psziszli ku trule umartego Jorgusia, co by sie z nim pozegnac´ i godajoom miyndzy soboom: - Ty, ale wejrzij, tyn nasz Jorgus´ fajnie se wygloondo. - Na dyc´, niy dziwota, pszeca jusz czeci dziyn´ niy pije.
Godo kamrat do kamrata: - Co sie stauo, czymu mosz taki czorny jynzyk? - Noo bo gorzoua sie na asfalt wyloua, a swiyzo go kuadli!
Dwooch kamratoow powadziyuo sie w szynku, pszi gorzouce... Pszi ty zwadzie jedyn drugigo prasnoou bes pysk. Tyn co nachytou pyto sie tego srywoka: - To byuo na richtich, abo na skwol?! - Na richtich!!! - odpowiado tyn drugi. - To mosz szczynscie bo takich szpasoow niy ciyrpia!!!
<<<<      Home      >>>>