WICE O HAWAJACH

<<<<      Home      >>>>Erwin zasuzoony aktywista ZMS dostou w nagroda za dobre sprawowanie wycieczka do Moskwy. Po powrocie Erwina do doom pszilatuje doo niego Ecik co dostou tako samo wycieczka w nagroda ino we drugi turze i pyto sie go zaciekawioony: -Powiydz mi Erwin co sie tak opuaci wywiys´c´ do Moskwy, co tak idzie dobrze na wolnym handlu. -Gardiny? -Niy Ecik! -Deki? -Niy Ecik wcale!!! -Krym Niwyja? -Absolutnie niy. Jo ci powiym kup mysi olyj to idzie ze hohoho! - Mysi olyj Erwin jezes´ pewny? -Ja, jak nos po Moskwie uoprowadzali, to jo narous ujzou kolejka co jo jeszcze w zyciu niy widziou, tysioonce ludzi ci powiam!!! -To jo drabko poleciou na przodek uoboczyc´ co to za sklep i nad sklepym jo zaroski pszeczytou: Mauz oleum
Na familoki foormoon psziwioos woongel, a niy wiedziou kaj go sfoulic´. Idzie do Masztalskyj co sie prawie koompaua i klupie. Ta wylatuje ze badewany i glundol nagato bez kukloch, a foormoon prawie filuje bes schlyselloch i padou: - Te, lukaty, powiydz mamie zech woongel psziwjooz.
Godajoom se rous Masztalski i Ecik o tym jak kery wygloondo. - Wiysz Masztalski - padou Ecik - ponoc´ jak jo sie urodzioou, to boouech bardzo piykny, ino potym mie w szpitolu zamiyniyli...
Ecikowi pizuo piyn'c'dwajes'cia lot na grubie. Dostou zuoty zygarek na rynka a do rynki bilet z Uorbisu na richtich fajno rajza "pociongym pszijaz'ni"do Ruslandu, kraju ZUOTYMI zymbooma i BOLSZOOM TECHNIKOOM s'wiycooncego. Wycioongnoou ze szranku s'lubny ancug, z molekuli go uoczepou, czerwoony szlips wele karku uokrynciyu, radyjok na pasku na ramioncko zaciep, na druge fotoaparat m-ki DRUCH (a niych ludziska widzoom, ze Ecik to s'wiat-owiec, boouy to lata siedymdziesioonte-ypoka pooz'nygo giyrka) i poszou na banchof. Czas powrotu psziszou, oupa siwka do bryczki zapszongli i po Ecika na banchoof wyjechali. - Jadoom do doom, oupa padajoom do Ecika : Prowzysz ino synek! - Jakoos´ to tam tera w tym uonym Ruslandzie wygloondo!? - Ooupa, prawi Ecik - Technika to majoom pieroony pieroonym pieroon'sko fest postawioono. Trachtory, jak rola zauorajoom, to niy czekajoom do wiosny ino uodlatujoom na zgoory uobrane pozycje. Ale z maszkytoof takich jak dziouchy, wino i s'piyw to ani z'dziybko niy boouo. Na to opa : Ecik, jak jou tam boou to wszysko boouo, i to i tamto i jeszcze wiyncy. - A z czym jes'cie to boouli, ooupa - tysz z Uorbisym? - Niy, jou boou z Wermachtym.
Masztalskego bolou zoomb. - Jakby to byu mooj zoomb - Godo mu Ecik - To jo bych zaroski poszou do dyntysty... - Jakby to boou twooj zoomb - odpowiado Masztalski - to jo tysz bych z nim zaroski poszou...
Na lekcji chymji naucziciel pyto Masztalskigo: - W czym rozpuszczajoom sie tuszcze ??? - W roondlu ...
Ooupa od Masztalskigo rous sie spieszoou na autobus, a nioos taki dupny kofer. Couki czerwoony i spocoony kolybie sie z tym kofrym i se tak godo: "Poon Bocozku cobych ino zdonzou na tyn bus". Narous sie potknou o tyn kofer i wleciou gymboom do ciaplytki. Wstou, otar sie gymba i godo: - Noo, ino mie niy popychej!
Masztalski psziszou rous do zwioonzkoow zawodowych na grubie po skerowanie na wczasy. Tyn za biurkym pyto sie go: - Panie Masztalski, lubicie ciepue piwo? - Niy. - A spocoone kobiyty? - Niy. - To mocie zauatwioone wczasy we listopadzie.
Masztalski do kelnera: Panie kelner, co w ty zupie puywie? - Nic! - Noo pszeca widza ze nic, a ta zupa miaua byc´ z makaroonym!!!
Po szpitolnym sniodaniu Masztalski wuazi do pokoju ordynatora Ziymby I zastou w nim pielyngniarka. Zagloondo tak na nioom wnikliwie, asz nareszcie zaczimuje s´lypia na odniyj nogach. - Siosczyczko wyscie chyba dzisiok na zuo strona z uozka stanyli - Co pan tu za gupstwa godo! - Na pewno zescie stanyli na zuo stroona, bo mocie na nogach szczewiki od doktora Ziyby.
Masztalski rous wyuowioou zuota rypka. - Speunia czi zyczynia cauy twoji rodziny! Masztalski pus´cioou ta rypka do wody. Jak psziszou do doom, zawouou baba i Dzieci. - Wiecie co zuowiyuech zuoto rypka i mi pedzialua, co speuni czi nasze zyczynia... Cera Masztalskego, podskoczyua z uciechy, i wouo: - Jo chciauabych jeza!... Do rzici z takim jezym...!Aua, wycioongnijcie mi tego Jeza!...
Masztalski miou rous wypadek na grubie i lezy w szpitolu, poduonczoony do takich rostoman´tych aparatoow. Psziszua uod niego baba, siadua se na rancie uoszka i lamyntuje: Co ci to chopeczku? Takis´ ty borok! Ciyrpisz ja? Masztalski ruszou ino pora razy gymbom choby ryba wycionyto z wody i pokozuje cojsik rynkooma. - Co to - lamyntuje baba - szkryknoonc´ bys´ mi cosik chciou ? Mosz sam kartka i ouoowek. Masztalski szkryklo cojs´ i zamyko s´lypia. - I zech bez chopa sie ostaua! - lamyntuje ta baba i paczy co to tysz tyn Swiynty pamiynci chop napisou. A tam stouo tak: - Maryjko , pieroonie , bier ta twoja rzic z tyj rury, bo dychac´ niy poradza!
Do Masztalskego psziuazi komisjo atestacyjno. - Co woom robi nojwiynksze problymy kej psziuazicie do roboty? - Nojwiynkszy problym? Kej sie musza wzioonc´ do roboty.
Masztalski tuplikuje Ecikowi : - Mojzesz nakazywou karac´ smiercioom niywierno zoona. W Egipcie obcinali takyj nos, w Rzymie gowa. A u nos ... - A co u nos? - pyto sie Ecik . - A u nos lachajoom sie z odniyj chopa!
- Zyniyty - pyto sie policjant Masztalskego . - Niy ... Sleciouech ze schodoow ...
Do okienka kasowego podchodzi Ecik: - Prosza o bilet do Warszawy. - Normalny? - A co, wygloondom na warijota???
Swiykra ryczy na Masztalskego : - Wiysz , ty pieroonie, jak sie nazywo taki, kery couki dziyn´ siedzi we knajpie ? - Wiym . - Noo jak ! - Kelner !!!
Ecik pyto sie Erwina - Jo cie w sobota szukou, kajs´ ty boou cauy dziyn´? - A jo boou na fajerze u Alojza jego nowy doom obloc´. Co jo ci powiym uoon to mo fajny doomek nawet hajz´le soom ze zuota. - A tys´ je gupi hajz´le ze zuota. Niy wierza. - Pooc´ wetujymy o seta. Erwin i Ecik wetujoom o seta. -A teroski poodz´ zymnoom do Alojza jo ci udowodnia, ze uoon mo haziel ze zuota. Po pieciu minutach zachodzoom pod doom od Alojza, Erwin dzwooni do dz´wiarzoow i za chwila dz´wiyrze sie uotwierajoom i w progu stoji Francik, synek uod Alojza, paczy sie na Erwina i wouo do miyszkanio. -Papa sam je tyn chop co ci wczora do troomby nasrou!
Kupioou se rous Ecik gitara i jak sie dorwou do spiywanio to niy bouo mu rady co by skon´czou. Wkooncu baba mu godo: Drzesz sie i drzesz a uon do niyj: To niy je drzes to je blus!
Masztalski rous warzoou obiod. Ale boou blank sagaty ino miou tako zapaska obleczoono. Pszipomniou se co poczebuje jeszcze kartofle. Poleciou drabko do jarzinowego i godo tyj spszedowaczce: Dejcie mi dwa kilo kartofli, ale gibko bo mi sie obiod warzi na piecu. Spszedowaczka odwarzooua mu dwa kilo i paczy sie kaj by mu to dac´. A masztalski godo: - Wciepcie to sam! - Wzioon na to podnioos zapaska i zrobioou ze niyj taki ala miech. - Wiycie co panie Masztalski, niy gniywejcie sie, ale idzcie se te kartofle lepi kupic´ tam kajs´cie ta marchewka kupiyli!
Psziszou Masztalski do Burdelu obejrzou se te dziouchy i godo: - Jo chca dzisiej tak jak jeszcze zodyn niemiou! Wystraszoone dziouchy poleciauy po Puffmutter, ona go wziona na Zimmer. Po 2 Minutach wyltuje ze klamorami w rynkach a oona zanmi ryczy: Zebys´ mi sie jusz tu wiencyj nie pokazywou ty pieroon´ski pieroonie piroonowy!!! Ciekawe dziouchy pytajom sie zaros tyj Puffmutter - jako oon to chciou? ona odpowiado: - NA RATY!
Ecik i Masztalski siedzoom we parku na uawce. - Pacz Ecik wiosna idzie. Stomy sie zielynioom, wszysko spod ziymi wyuazi... -Ty Masztalski ino sam gupot nie godej bo jo miesioonc tymu tes´ciowo pochowou!".
Masztalski do Ecika: - Lubisz gupie baby? - Niy. - A baby, kere pijoom? - Tysz niy. - A take, co niy umioom warzic´? - Dziypiyro niy! - To po jakimu uazisz za mojoom staroom?
- Mocie widzynie - godo straznik w hereszcie do Masztalskego. - Zona psziszua was odwiedzic´. - O pierona! Powiydzcie jyj, ze mie niy ma.
W towarzystwie Masztalski prosi Ecika: - Opowiydz pan´stwu o tym wypadku, Ecik. - O jakim wypadku? -Noo, o tym cos´ go miou. -Ale jo niy miou zodnego wypadku! -Noo chyba mi niy powiysz, zes´ sie z takoom gymboom urodziyu!
Masztalski uczy syna dodowanio: Teroski uwazej, Alojziku! Mosz piyn´c´ jabek i Wojtek cie prosi, cobys´ mu dou jedne jabko. Wiela ci zostanie? - Piyn´c´! - Pomys´l dobrze - prosi Masztalski. - Pomys´louech! Wojtek moze dostac´, ale po zymbach!
Masztalski dorobiou po szychcie jako frizer. Rous pszichodzi doo niego sztajger i zamawio golynie. Masztalski szmaruje mu gymba krymym i pluje na pyndzel. - Masztalski! Co to robicie?! - Niy ciepcie sie, panie stajger, bo i tak zech szpecjalnie wos potraktowou. Innym pluja prosto na pysk.
Pszyichodzi Masztalski do dochtora i pado: - Panie dochtorze, takim chory, ze jusz nawet pracowac´ niy umia. Dochtoor go zbadau i godo -Zdrowys´cie jak byk. Do roboty! Masztalski wyszeu na korytasz zatoczyu sie i wzioon i umar. A ludzie co tam na poczekalni czekali wouajoom: -Panie dochtoor, pomooszcie, zmaruo sie chopu. Dochtoor wylos z gabinetu, wejzou i pado: -Widzicie go, wolou umrzyc´ nisz is´c´ do roboty.
Spotyko Ecik Masztalskego. Ecik sie pyto: - A wiysz masztalski jako to jest liczba mnogo od suowa muzykant? -Muzykanci? -Niy. -Muzycy? -Niy. -To niy wiym. - ORKESTRA...
Masztalski i Ecik blnk guos´no miyszajoom herbata. Fszyske jusz na nich zagloondajoom. Widzi to Ecik i lekko speszoony godo do Masztalskiego: - Masztalski! chyba niy w ta stroona miyszoomy...
Minister pszijechou wizytowac´ kopalnia, na kooniec wizyty godo do dyrechtora: - A pozdroowcie towarzyszu dyrektorze Edka Masztalskego! - Oczywiscie, towarzyszu dyrektorze ! - godo honem dyrechtor, a po wyjezdzie ministra stowio wszyskich na nogi, zeby znolys´c´ tego chroma Masztalskego, uo kierym rzodyn nie slyszou: W koon´cu go znoszli, kajsi pszi uopacie a dyrechtor koze pieroonym pszeniys´c´ Masztalskego na gore do lepszy roboty. Po jakims´ czasie kopalnie zwiedzo Gierek i zajs´ to samo: Pozdrowcie Edka Masztalskego! - Godo Gierek a dyrechtor jusz wiy, u kerego chroma idzie: Oczywiscie, towarzyszu I sekretarzu ! Po wyjezdzie Gierka dyrechtor koze skludzic´ Masztalskego do gabinetu: - Wiycie, kolego Masztalski, byu tu towarzysz minister i kozou wos pozdrowic´... - A dziynka, dziynka, to je swoj chop tyn minister, taaaki kumpel! - Noo i towarzysz pierwszy sekretarz PZPR tesz tu byu i kozou wos pozdrowic´! - Edek! Swooj chop, swooj chop ! - A to wy tak wszystkich znacie, kolego Maszatlski? No jakze to tak... - A cobych niy znou, wszyskich znoom, tych ministroow, sekretorzy, papiyzy... - Papiezy!? Jest jeden! Tez go znocie? - Noo co bych niy znou ! Swooj chop´, tyn papiyz ! - Niy wierza, kolego Masztalski! - Mogymy sie zauozyc´, dyrechtorze! Uood godki do godki - zauozyli sie i pojechali do Rzymu. Na placu s´w. Piotra Maszatlski godo do dyrechtora: - Wycie, dyrechtorze, uoon, tyn papiyz mie zno ale wos niy zno i wos niy wpuszczoom. Stooncie se tukej i dzwiejcie sie na tyn balkoon a jo tam za chwila wyleza ze papiyzym i woom pokiwoom ! Noo i fakt chwile pooz´nij wylazuje Masztalski z papiyzym na balkon i kiwie rynkoom do dyrechtora, i narous widzi, ze dyrechtor sie wywaliu na ziym. Leci na dou, cuci dyrechtora: - Dyrektorze, co je z wami!? - Maszatalski, to, ze ministra znacie, to pryszcz. To, ze Giekra znacie, to pryszcz. I to, ze papieza znacie, to tysz pryszcz. Ale pszechodziua amerykanska wycieczka i sie zapytali, czy wiym, co to za facet w biouyj czapeczce kouo Edka Masztalskego ?
Masztalski pojechol z ekipom judokoow do Japooni miszcza swiata w judo robic´. A byu tam tysz taki Jama, nojlepszy judoka, z kerym rzodyn jeszcze nie wygrou, bo tyn Jama umiou taki Knif i kozdymu zauorzyu tyn Knif, poszmajtou, posztajtou i z korzdym wygrou. No to tryner godo: -Chopy, zrobiymy tak. Masztalski pudzie piyrszy, Jama zauorzy Masztalskimu tyn Knif i wygro ale my uopracujymy Anty-Knif i wygroomy! No to Masztalski poszeu na toom mate, i tyn Jama mu zaourzyu tyn Knif, szmajto niym, szmajto wiela wlejzie, ale narous jakisi cud, Masztalski sie wyrwou, wyskoczyu do wiyrchu i wygrou! - Pieroonie, Masztalski, jakzes ty to zrobiou ?! - Noo wiycie, tryner, tyn Jama mi zauorzyu tyn Knif i szmajto, szmajto i jo narous uwidziou przed nosym taki dwa wielki fusate wajca! Noo to rzech honym zymbami bajsnoou ty wajca! Wiycie tryner, jo niy wiedziou, ze czuowiek taaakij siyuy dostanie, jak se soom w swoi wajca bajsnie....
Ecik jedzie autym z Masztalskim, Masztalski keruje, dojyzdzajoom do czerwoony ampli, a Masztalski sru pszes te skrzizowanie, Ecik wouo: Ej co robisz! - A mooj szwager zawsze tak jedzie, dojezdzajoom do drugego skrzizowanio z czerwoom apmloom - juzajs´ to samo, wreszcie dojyzdzajoom do skrzizowanio kaj sie s´wiyci zieloono ampla, a Masztalski stowo, Ecik pyto: A czymu teras niy jedziesz? Niy ma gupich, a jak z boku pojedzie mooj szwager?!
<<<<      Home      >>>>